Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2019-03-25 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės gerinimas ir jos vertinimas“. Lektorė – spec. pedag. met. R. Dudzinskienė.
1 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 23.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-03-25 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Interaktyvių priemonių naudojimas ugdymo procese: mikrovaldikliai Mikro:bit. Pirmas lygis“.
Lektorius – IT ir robotikos mokytojas T. Stasiukaitis (Erudito licėjus).
Dalyviai 
 informacinių technologijų, įvairių dalykų mokytojai.
3 prioritetas.                                                                                                              


Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-03-25 14.30 A. Žikevičiaus saugaus vaiko m-kla, Žeimenos g. 58 Seminaras neformaliojo ugdymo mokytojams ,,Mokytojo darbas neformaliojo ugdymo veikloje – nuolatinis augimas“. Lektoriai – mokyt met. L. Nakutienė, T. Jurkuvėnas.

Kaina: 3.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2019-03-26 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos pirmininkų ir narių supažindinimas su Ankstyvosios intervencijos modeliu ir S.M.A.R.T. tėvystės įrankiu“.
Lektorės – psichol. G. Žukovskienė, E. Jurevičiūtė, soc. pedagogė K. Dubienė.
3 prioritetas.                                                                                                          

Kaina: 0.87€
A. Keruckė,
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis
2019-03-26 13.00 Tautinės kultūros centras, A. Jakšto g. 18 Seminaras etninės kultūros, etikos, dailės, technologijų, neformaliojo švietimo mokytojams, folkloro ansamblių vadovams, kultūros darbuotojams „Smulkiųjų amatų mokymai“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.Kaina: 3.00€
A. Bakutis
Tel. (837) 32 40 52                Registruotis
2019-03-26 13.30 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams
„Astronominių žinių perteikimas vaikams, parodant jų pačių vietą ir svarbą Visatoje“. Lektoriai – edukol. magistr., edukatoriai S. Šatkauskas, V. Šatkauskienė.
SEMINARAS NUKELTAS Į RUGSĖJO MĖN.

1 prioritetas.

Kaina: 12.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-03-26 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminarų ciklas ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojams, ugdymo įstaigų ir miesto bendruomenei, mokinių tėvams „Pilietiškumas ir atsakinga visuomenė: Kauno įvairenybės pasitinkant Kauną, kaip Europos kultūros sostinę 2022“. Seminaras - virtuali edukacinė išvyka Žymiausi Kauno architektai: R. Antinis (tėvas ir sūnus), V. Narutis ir E. Frykas, F. Vizbaras, M. Songaila, A. Aleksandravičius. Ekskursijų vedimo metodologija“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.
Kaina: 12.00€
A. Bakutis
Tel. (837) 32 40 52
         
Registruotis
2019-03-27 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras-praktikumas „Jaunųjų tyrėjų ugdymas“. Lektorė – neform. ugd. pedag. M. Mažintienė. 3 prioritetas.

Kaina: 19.00€
G. Tarankienė
Tel. (8 37) 32 40 43
Registruotis
2019-03-27 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Kauno miestiečių bendruomenė XVIII–XIX a. statusai, tapatumai ir jų kaita“.
Lektorius – doc. dr. R. Civinskas (VDU).

3 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 14.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-03-28 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos pirmininkų ir narių supažindinimas su Ankstyvosios intervencijos modeliu ir S.M.A.R.T. tėvystės įrankiu“.
Lektorės – psichol. G. Žukovskienė, E. Jurevičiūtė, soc. pedagogė K. Dubienė.
3 prioritetas.     


Kaina: 0.87€
A. Keruckė,
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis
2019-03-28 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras dailės ir pradinio ugdymo mokytojams „Šrifto menas mokykloje: idėjos ir galimybės“. Lektorė – mokyt. eksp. R. Klingaitė.
3 prioritetas.Kaina: 3.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52


Registruotis
2019-03-28 13.30 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams „Skaitymo užsiėmimų organizavimas – sudominti ir įtraukti“.
Lektorė – aktorė, teatro pedag. K. Savickytė-Damanskienė
1 prioritetas.
(12 val. autorinės knygos „Kuriame pasaką su aktore Kristina Savickyte“ pristatymas).Kaina: 15.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-03-28 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Tarnybinis protokolas ir etiketas“.
Lektorius – mokyt. G. Deksnys.

3 prioritetas.                                                                                                               

Kaina: 3.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-03-28 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Palankaus mikroklimato kūrimas. Pykti negalima suprasti?“.
Lektorė – doc. dr.
V. Stanišauskienė.
Dalyviai –  mokyklų vadovai, mokyklų komandos, klasės vadovai, įvairių dalykų mokytojai.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 16.00€
A. Veličkaitė Tel. (8 37) 32 39 41 Registruotis
2019-03-29 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui
„Metinio pedagogo veiklos vertinimo ataskaitos rengimas ikimokyklinėje, priešmokyklinėje įstaigoje: vadybinis aspektas“. Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė
1 prioritetas.


Kaina: 18.00€
A.  Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27

Registruotis
2019-03-30 11.00 Kaunas - Klaipėda - Kaunas
Seminaras-edukacinė išvyka „Kultūrinės kompetencijos plėtotė Klaipėdoje“. Lektorė – gidė V. Kraujalienė.
3 prioritetas.                                                                                                             
LIKO 1 VIETA
Mokamiems objektams (Klaipėdos dramos teatro spektaklio „Kas prieš mus" bilietui, ekskursijoms Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre, Klaipėdos Dievo Motinos globos ir šventojo Mikalojaus cerkvėje) papildomai turėti iki 24 Eur.
Kaina: 27.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-04-02 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Moksleivių laikysenos korekcija taikant fizinius pratimus“.
Lektorius – K. Vilčiauskas, kineziterapeutas, treneris („Salvijos“ medicinos centras).
Turėti sportinę aprangą ir kilimėlį.    

1 prioritetas.                                                                                                             


Kaina: 12.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-04-08 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras matematikos mokytojams „Pasirengimas matematikos valstybiniam brandos egzaminui. Taikomės į aukštesnį balą“.
Lektoriai – mokyt. eksp. L.Narkevičius, vyr. mokyt. M. Lukoševičienė.
1 prioritetas.

Kaina: 15.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Kursai

2019-03-04 - 2019-04-12 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).

Datos:
I DALIS - 2019 m. kovo 4, 6, 13, 15, 18 d. 14 val.
II DALIS - 2019 m. kovo 19, 21, 26, 28, 29 14 val. (Keitimas - paskaita iš balandžio 2 d. perkeliama į kovo 29 d.)
III DALIS - 2019 m. balandžio 8, 9, 10, 11, 12 d. 13 val.

Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2019-03-18 - 2019-04-01 10.00 - 22.00 Moodle aplinka
LITNET KTU techninio centro inicijuoti nuotolinio mokymo kursai „Švietimo institucijos svetainė multisaitinėje Wordpress aplinkoje“(40 val.). Lektorė – J. Totoraitienė.
Baigiamasis renginys – balandžio 1 d. 14 val. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre.
3 prioritetas.


Kaina: 3.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-03-27,28,29 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).


3 prioritetas.

Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registracija baigta

Konferencijos

2019-03-27 13.00 J. Dobkevičiaus prog-ja, V. Čepinskio g. 7
Kauno regiono mokyklų 1-8 klasių mokinių ir mokytojų gamtos, socialinių ir humanitarinių mokslų tiriamųjų darbų konferencija „Aš – Lietuva – Pasaulis“, skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti.
Paraiškas siųsti iki kovo 22 d. el. p. renginiai.dobkevicius@gmail.com

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
L. Viršilienė
Registruotis
2019-04-03 12.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Švietimo forumas“, skirtas Skandinavijos dienoms.
Pranešėjas – Helsinkio universiteto prof. A. Kallioniemi.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė,
M. Gedminienė
Tel. (8 37) 32 42 11
Registruotis

Metodiniai renginiai

2019-03-28 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Ugdymo įstaigų VGK nariams „Pokalbių stalas“ „Mokyklų Vaiko gerovės komisijos svarba ir bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybių administracijos Vaiko gerovės komisija“.
Veda – Kauno apylin. prokuratūros 4-ojo skyriaus vyriausioji prokurorė D. Brudnienė.
2 prioritetas.


Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis

Renginiai mokiniams

2019-03-29 13.00 VDU „Atžalyno“ progimnazija, Partizanų g. 46 Respublikinis 1-8 klasių mokinių teatro festivalis „KURK teatrą“.Kaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52,
A. ŠimkuvienėRegistruotis

Renginiai valstybės tarnautojams
Centras yra įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą

2019-03-28 11.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Dalykinis bendravimas: adekvataus elgesio algoritmas ir konfliktinių situacijų valdymas“.
Lektorė – doc. dr. S. Laskienė (LSMU).
Dalyviai – valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros, sporto ir kt. įstaigų vadovai, pavaduotojai ir kt. darbuotojai.


Kaina: 20.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Renginiai trečiojo amžiaus universiteto studentams

2019-03-29,30, 31 4:00 Kaunas-Lvovas-Kaunas
Metodinė išvyka „LDK pėdsakai istoriniame Lvove“.
Lektorė-gidė – N. Brazdžiuvienė.
Išvykstama nuo KPKC.
Neįskaičiuoti mokami objektai, nakvynė.
Būtina registracija.


Kaina: 60.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Kultūriniai renginiai

2019-03-25 - 2019-05-03 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Respublikinio 7 –12 klasių mokinių tarpdisciplininio dailės - technologijų sričių piešinio/idėjos konkurso „Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduokūrybinių darbų paroda.Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (837) 32 40 52                Registruotis
2019-03-28 12:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kristinos Savickytės knygos „Kuriame pasaką su aktore Kristina Savickyte“ pristatymas.

Kaina: 0.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis

Registruojame

2019-xx-xx 13.00 KPKC,Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.


Kaina: 55.00€
L.Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į mokymus „Mokytojo padėjėjo rengimo programa“ (107 val.)  
Mokymai vyks surinkus reikiamo skaičiaus dalyvių grupę.                                    

Kaina: 180.00€
I. Teresienė,
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į mokymo programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.). 
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai. 
Programa vyks surinkus dalyvių grupę.
Programos kaina bus patvirtinta surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 0.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
XXX 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į kursus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę (gegužės – birželio mėn.)               

Kaina: 65.00€
A.  Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis