Seminarai PASTABOS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2017-10-18 14.00 J.P.Vileišių mokykla- dgfc. centras, Demokratų g. 36 Seminaras fizikos mokytojams  „Office365 įrankiai fizikos mokyme“. Lektorius – mokyt. K.Alšauskas.                                                               
Kaina: 10.00 €
I.Teresienė,
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-10-18 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras  ikimokyklinio ugdymo pedagogams  "Žaidimas ankstyvojo ir jaunesniojo amžiaus vaikų psichosocialinės adaptacijos procese“. Lektorė – dr. A.TamušauskaitėKaina: 18.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-10-19 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras dailės ir kitų dalykų mokytojams „Dalykų integracijos svarba ugdant aukštesniuosius mokinių gebėjimus“. Lektoriai – Kauno dailės gimnazijos pedagogų komanda.
Kaina: 10.00 €
A.Bakutis                                     
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-10-19 13:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras įvairių dalykų mokytojams Brandos darbo rengimas ir vertinimas: planavimas, etapai ir vertinimo kriterijai“. Lektorė – A. Ranonytė (NEC).

Kaina: 17.00 €
G.Tarankienė
Tel. 32 42 11
Registruotis
2017-10-19,24 13.00 KPKC, Vytauto pr.44 „Auklėtojų padėjėjų profesinių bei specialiųjų kompetencijų raiška“ (40 val.)
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.        
Kaina: 20.00 €
V.Segalovičienė
Tel. 20 01 27
Registracija baigta
2017-10-20 15:00 Kaunas Seminaras – edukacinė išvyka neformaliojo, pradinio ugdymo mokytojams, būrelių vadovams „Gimtojo miesto pažintinių kompetencijų ugdymas neformaliojo švietimo veikloje“. Lektorės – mokyt. met. L.Nakutienė, mokyt met. D.Galskienė. Renkamės prie Kauno miesto muziejaus (Rotušės a. 15). 
Kaina: 3.00 €
A.Bakutis                                     
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-10-20 14:00 KTU, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Studentų g. 56 Seminaras technologijų, dailės mokytojams „Braižybos dalykui aktualių standartų reikalavimų taikymas mokymo procese“. Lektorė – dr. N.Puodžiūnienė (KTU).
Kaina: 10.00 €
A.Bakutis                                     
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-10-20 17:00 Kauno arkivyskupijos jaunimo centras, Vilniaus g. 7. Seminaras tikybos mokytojams, katechetamsVaikų ir paauglių (11-14 metų amžiaus) solidarumo ir socialinio aktyvumo ugdymas religiniame gyvenime“ (I dalis).
Lektorės. F. Palaimaitė.                                                 

Kaina: 3.00 €
Z.Verbickienė
Tel.32 41 58,
I.Rakauskienė
el. 32 04 72

Registruotis
2017-10-21 8.00 Josvainiai, Šeteniai, Šventybrastis, Ruoščiai, Kėdainiai, Kaunas Seminaras-edukacinė išvyka „Istorinių Škotijos atspindžių beieškant Kėdainių krašte “.
Lektorė-gidė – I kateg. gidė, mokyt.metod.S.Grigaliūnienė.

Išvykstame iš KPKC
Mokamiems objektams ir degustacijai turėti 12 Eur


Kaina: 18.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58 

Registracija baigta
2017-10-23 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Vaikų turizmo vadovų mokymo programa „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Lektorius – mokyt. metod. L.Jankauskas.
Kaina: 15.00 €
A.Bakutis                                     
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-10-24 13.30 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Teorinis - praktinis seminaras „Antrinių medžiagų panaudojimas mozaikoje“. Lektorė – vyr. neformaliojo ugdymo mokyt., keramikos dienos centro įkūrėja, LDS narė K.Alšauskienė.

Kaina: 15.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-10-24 10.00 KPKC, Vytauto pr.44 4-7 metų vaikų fonologinio suvokimo tyrimas ir lavinimas“.
Lektorė – logopedė eksp. E.Buraitienė.                                    
Kaina: 15.00 €
v.Segalovičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-10-25 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras Kauno miesto biudžetinių neformaliojo švietimo įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams „Ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimas neformaliajame švietime“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kaina: 0.00 €
A.Bakutis                                     
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-10-25 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras pradinio ugdymo mokytojams "Mokymosi motyvacijos skatinimo būdai. Kaip padėti mokiniui patirti mokymosi sėkmę“.
Lektorė – psichol., psichoterap. J. Karvelienė

Kaina: 18.00 €
A.Antanavičienė
 Tel. 20 01 27Registruotis
2017-10-27 10 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras valstybės tarnautojams, švietimo, kultūros, sporto ir kt. įstaigų vadovams „Savivaldos institucijų veiklos kokybės vertinimas ir tobulinimas“.
Lektorė – dr. A. Daunorienė.

Kaina: 28.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-10-30 12:00 KAKC, A.Jakšto g. 4 Seminaras tikybos, etikos mokytojams, katechetams „Lytiškumo etika: Katalikų Bažnyčios iššūkis šiuolaikinei kultūrai“ (I dalis).
Lektorė – T. Bružaitė (VšĮ „Kataliko balsas“ vadovė).


Kaina: 3.00 €
Z.Verbickienė
Tel.32 41 58,
I.Rakauskienė
Tel. 32 04 72

Registruotis
2017-10-30 14 val. KPKC, Vytauto pr. 44 „Kaip užprogramuoti save ir vaikus nuolatiniam tobulėjimui ir pasiekimams“. Lektorius – psichol. J.Belte.
Kaina: 18.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-10-31 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, specialistams „Ugdomosios ir terapinės priemonės ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Lektorės – psichol. L.Jazbutienė, I.Sosnovska.

Kaina: 19.00 €
G.Tarankienė
Tel. 32 42 11

Registracija baigta
2017-xx-xx 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 REGISTRUOJAME į seminarą „Kompiuterinės grafikos Adobe Photo Shop funkcijų taikymas vaizdinės mokomosios priemonės rengimui".

Programos trukmė - 22 akad. val.
Vyks surinkus reikiamo skaičiaus dalyvių grupę (informuosime).

Kaina: 40.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis

Kursai

2017-10-19, lapkričio 15 d. 16 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, „Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“ – „Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“ (40 val.).

Kaina: 30.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-10-23 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. (I-II sesijos)

Kaina: 65.00 €
A.Antanavičienė
 Tel. 20 01 27Registruotis
2017-10-24 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
2017-10-23-26 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams ir kitiems švietimo vadybininkams „Mokyklos vadybos pagrindai, I sesija“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kaina: 60.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61Registruotis
2017-10-xx 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams „Emocinio intelekto lavinimas mokykloje: socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas naudojant limbinio mokymo(si) sistemą“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kaina: 190.00 €
G. Tarankienė
Tel. 32 42 11
Registruotis
2017-x-x 9,00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda, parengta NMVA.

Kaina: 135.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61

Registruotis
2017-xx-xx 00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 145.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kaina: 55.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
25, 26, lapkričio 15–16 gruodžio 13–14 09.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai ,okyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams „Emociškai saugios mokyklos kūrimas: emocinio intelekto lavinimas mokykloje ugdant socialines ir emocines kompetencijas“ (48 akad. val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kaina: 190.00 €
G.Tarankienė
Tel. 32 42 11

Registruotis

Konsultacijos

2017-10-19 15.00 Šv. Kazimiero pagr. m-kla, Vandžiogalos g. 51 Mokyklų vadovams, pavaduotojams, mokyklų komandoms konsultacija „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo“. Konsultuoja  NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja P. Talijūnienė. Būtina išankstinė registracija  tel. 8 620 94006 arba el p.: palmira_talijuniene@yahoo.com

Kaina: 0.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis
2017-10-25 16.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Konsultacija „Dėl mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos ir kompetencijos atitikties siekiamai arba turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo“. Konsultuoja – vadybos eksp., doc. dr. O.Visockienė. Būtina išankstinė registracija tel. 32 40 61 arba el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Kaina: 0.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis

Konferencijos

2017-10-25 14:00 „Aušros“ gimnazija, Laisvės al. 95 Kauno miesto mokyklų muziejinės ir kraštotyrinės veiklos apžiūros regioninė mokytojų ir mokinių konferencija „Etninių tradicijų ir istorijos išsaugojimas mokykloje“.  
Kaina: 0.00 €
D.Galskienė, A.Bakutis
Tel. 32 40 52                                    
Registruotis
2017-10-25 14.00 Kauno S.Dariaus ir S.Girėno g-ja, Miško g. 1 „Istorijos ugdymo turinio įgyvendinimas, siekiant mokinių ugdymo(si) kokybės“. Būtina išankstinė registracija iki 2017 m. spalio 20 d. Informacija el.p. r.praneviciene@gmail.com arba tel. 8 684 38 532.                                                                                         
Kaina: 0.00 €
A.Paliokaitė,
N.Šimkevičienė,
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61Registruotis

Paskaitos

2017-10-18 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaita tėvams „Socialinis ir emocinis ugdymas ir mokinių pasiekimai“. Lektorė – Ž.Simonaitienė (Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos socialinė pedagogė).

Kaina: 0.00 €
G.Tarankienė
Tel. 32 42 11

Registruotis

Metodiniai, kultūriniai renginiai, parodos

2015-10-25 15.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Metodinė valanda „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos įgyvendinimas“.
Dalyviai - tikslinė vertintojų grupė.
Kaina: 0.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis
2017-10-05 - 2017-12-14 8:00-17:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Dailininko Jono Nariūno metalo grafikos jubiliejinė kūrybos paroda „Laikas“.
Kaina: 0.00 €
A.Bakutis                
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-10-20 11-18 val. KPKC, Vytauto pr.44 Metodų, stiprinančių vaikų psichikos sveikatą, mugė.
 Renginys skirtas Pasaulinei psichikos sveikatos dienai.

Lektoriai - jungtinė lektorių grupė


Kaina: 0.87 €
V.Segalovičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis

Trečiojo amžiaus universitetas (renginiai pedagogams - senjorams)

2016-1123, 24, gruodžio 14, 15, 2017 m. sausio 18, 19 09.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Aleksoto bendruomenės liaudiškos muzikos ansamblio „Svirbė” muzikinė kompozija „Mes mylim retro”. Ansamblio vadovė – A. Bareišienė.
Kaina: 0.00 €
V.Barzdžiuvienė Tel. 32 40 61Registruotis
2017-10-25 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44
Antradieniais 10.00 KPKC, Vytauto pr.44 „Body flex“ mankšta. Veda – I.Baguckienė
 (laisva, liemens neveržianti sportinė apranga, storesnės puskojinės, kilimėlis arba rankšluostis pasitiesti).
Būtina registracija
 


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58 

Registruotis
Penktadieniais 9.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Jogos mankšta. Vedamokyt.metod. J.Barauskaitė.
(sportinė apranga, kilimėlis  pasitiesti).

Būtina registracija. 


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58

Registruotis
Penktadieniais 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“. Vedatautodailininkė I.K. Aglinskaitė (Leporda).
Būtina registracija.


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58

Registruotis
Trečiadieniais 9.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Mokomės taisyklingai mankštintis. Lektorė – mokyt.metod.  Z.Žižniauskienė
(naujai sukomplektuotai grupei).


Kaina: 0.00 €
 Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58

Registruotis