Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2019-11-22, 2019-11-26 xx Internetas „Komunikavimo (bendravimo) kompetencijų ugdymas pamokose. Pamokų planai, įsivertinimo įrankiai mokiniui ir mokytojui, praktiniai pavyzdžiai“. (12 akad. val.).
Nuotolinis seminaras.
Dalyviai – į
vairių dalykų mokytojai.
Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė.
3 prioritetas.                                                                                                          

Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-11-22 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams
„Vaikų emocinio intelekto ugdymas pagal dr. Mahac Arora programą: teorija ir praktika“.
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
2 prioritetas

Kaina: 17.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta
2019-11-25 14.30 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras neformaliojojo, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams, klasių vadovams ,,Inovatyvus mokytojas - motyvuotas mokinys neformaliojo švietimo veikloje“. Lektoriai – mokyt. met. L. Nakutienė, T. Jurkuvėnas, I. Žemaitė. 
3 prioritetas.  
                                                                                                                                                                                                                                                                              Kaina: 3.00€
 A. Bakutis               
Tel. (8 37) 32 40 52

Registruotis
2019-11-26 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Užbaigtų bylų tvarkymas ir apskaita 2019 metais ir numatoma dokumentų valdymo pertvarka“.
Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė (VGTU).
Dalyviai - švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai.

3 prioritetas.                                                                                                             


Kaina: 28.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-11-26 14.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras teatro, lietuvių literatūros, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams „Poezijos teatras. Meninio žodžio fenomenologija. Kalbos kultūros naujos meninės raiškos patyrimo praktikos“. Lektorius – režisierius R. Vaitkevičius
3 prioritetas.
Kaina: 20.00€
A. Bakutis                 
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-11-27 10.00 A. Kačanausko muzikos m-kla, Aušros g. 32 Seminaras muzikos, meno mokyklų smuiko mokytojams „Garso formavimas, techninių problemų sprendimai griežiant smuiku“. Lektorė – mokyt. eksp. I. Gylytė.                                            
3 prioritetas.                                                                           
Kaina: 10.00€
A. Bakutis            
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-11-27 13.00 Panevėžiukas - Kėdainiai Seminaras – edukacinė išvyka ateitininkų kuopų vadovams, tikybos mokytojams „Kėdainių krašto sakralinis paveldas“. Lektorius – dr. G. Žalėnas (VDU).
3 prioritetas.
Išvykstama nuo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro.Kaina: 3.00€
A. Bakutis                 
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-11-27 14:00 Kauno arkivyskupijos mažoji salė, Papilio g. 5
Seminaras tikybos ir kitų dalykų mokytojams, klasių auklėtojams „Penki intelektai kūno, sielos ir dvasios ugdymui“.
Lektorė – dr. L. Šalučkienė.
3 prioritetas.

Kaina: 28.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72032
Registruotis
2019-11-27 14.00 A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Ašigalio g. 23 Seminaras žmogaus saugos, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Vaiko saugos sampratos ugdymas, taikant netradicinius metodus ir priemones“. Lektoriai – Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos pedagogų komanda.
3 prioritetas.                                                                           Kaina: 3.00€
A. Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-11-27 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras pradinių klasių mokytojams
„Diagnostinių mokinių pasiekimų vertinimo įrankių (teksto suvokimo, rašymo, pasaulio pažinimo) nagrinėjimas ir jų taikymas ugdymo procese“.
Lektorė – N. Venskuvienė, Nacionalinės švietimo agentūros metod. eksp., VU dėstytoja.
1 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 15.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta
2019-11-28 13,00 KPKC, Vytauto pr.44
„Sveiko balso išsaugojimas ir jo sutrikimų korekcija“.
Lektorė – logopedė, ergoterapeutė E. Šiauterienė.                                                                                  
3 prioritetas

Kaina: 15.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-11-28 8.00 Kaunas - Biržai Seminaras – edukacinė išvyka muzikos mokyklų mokytojams „Lietuvos baroko paveldas Biržuose. Senovinės muzikos interpretacijos ir atlikimo ypatumai“. Lektoriai – mokyt. eksp. J. Žemaitytė, mokyt. met. J. Snudaitienė, vyr. mokyt. Z. Sivakova.
3 prioritetas.
Kaina: 3.00€
A. Bakutis                 
Tel. (8 37) 32 40 52
Registracija baigta
2019-11-29 13.00 J. Naujalio muzikos g-ja, Kęstučio g. 85 Seminaras muzikos, meno mokyklų pučiamųjų instrumentų mokytojams „Trombonininko Jacques Mauger autorinė paskaita ir meistriškumo kursai“. Lektorius – prof. J. Mauger (Prancūzija).
3 prioritetas.                                                                           
Kaina: 20.00€
A. Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-12-03 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Praktinis seminaras „10 tvarkos aprašų, padėsiančių įstaigoje įgyvendinti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus“.
Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė (VGTU).

3 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 28.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-12-05 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Antrinių medžiagų panaudojimas mozaikoje“.
Dalyviai – į
vairių dalykų mokytojai.
Lektorė – K. Alšauskienė, vyr. nefor. ugdymo mokyt., Keramikos Akademijos įkūrėja, LDS narė.

3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-12-12 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai
Seminaras „Refleksija: kaip ją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui“
Lektorė - Julija Ladygienė, švietimo konsultantė, tyrėja ir kūrėja, lietuvių kalbos mokytoja, ,,Renkuosi mokyti!” programos alumnė, ,,Forvardas” Laisvosios mokyklos modelio vystymo grupės vadovė.
3 prioritetas

Kaina: 25.00€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11  
Registruotis
2019-12-14 8.50 Kaunas - Tytuvėnai - Ušnėnai - Varniai - Kaunas Seminaras-edukacinė išvyka „Žemaitijos istorinio-kultūrinio paveldo pažinimas“. Lektorė-gidė – G. Pažereckienė.                                                                    
3 prioritetas.
Papildomi mokesčiai - 22 Eur (už bilietus ir gido paslaugas Tytuvėnų vienuolyne, P.Višinskio memorialiniame muziejuje, Žemaičių vyskupystės muziejuje ir pietus Tytuvėnuose).   
         
Kaina: 27.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registracija baigta

Kursai

2019-10-01 - 2019-11-08 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas
PEDAGOGIKA - 2019 m. spalio 2, 9, 16, 23, 30 d. 15 val.
PSICHOLOGIJA - 2019 m. spalio 1, 4, 15, 18, 25 d. 14 val.
DIDAKTIKA - 2019 m. lapkričio 4, 5, 6, 7, 8 d. 14 val.

1 prioritetas.


Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-11-5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 17:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės) (48 val.), (tęsinys).
Lektorė – mokyt. metod. K. Grigaitė-Bliūmienė
3 prioritetas.


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-12-04,05,06 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 

3 prioritetas.Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-12-11, 12, 13 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė.
3 prioritetas.                                                                                                           

Kaina: 160.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis

Konferencijos

2019-11-22 13.00 „Vyturio“ g-ja Taikos pr. 51 Respublikinė muzikos mokytojų ir mokinių metodinė praktinė konferencija „Inovacijos muzikos pamokoje“, skira šv. Cecilijos dienai.
3 prioritetas.Kaina: 0.00€
A. Bakutis                 
Tel. (837) 32 40 52,
A. Bancevičienė
Registruotis
2019-11-26 13:30 J. Laužiko m-kla, Tunelio g. 14, Kaunas
Tarptautinė mokytojų ir mokinių konferencija „Menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“.
Registracija iki lapkričio 19 d. tel. 8611 32 126, el.p.: platinakg@gmail.com

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
R. Kruopytė,
K. Grigaitė-Bliūmienė
Tel. 8 611 32126
Registruotis
2019-11-29 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Respublikinė geografinė – aplinkotyrinė konferencija „Paskui rasos lašą“, skirta geografui dr. Rimantui Krupickui atminti.
Registracijos pradžia - 9.30 val.

3 prioritetas.                                                                            

Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė,
Tel. (8 37) 32 39 41
Š. Gerulaitis
S. Šabanovas
Registruotis
2019-12-04 13.00 KPKC, Vytauto pr.44
„ Adaptacija mokykloje: sėkmės kriterijai ir iššūkiai“.
Lektoriai -  jungtinė lektorių grupė
1 proritetas

Kaina: 0.87€
V.Segalovičienė
Tel.(8 57) 20 01 27
S.Drazdavičienė
Registruotis
2019-12-05 10.30 Kauno „Vyturio“ gimnazija, (Taikos pr. 51) Respublikinė bibliotekininkų konferencija „Mokyklos biblioteka – ugdymo veiklų dalyvė“.
Registracijos pradžia 9.30 val.
3 prioritetas
Kaina: 0.00€
I. Valentukonienė
(8 37) 32 40 50
Registruotis

Metodiniai renginiai

2019-11-27 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Metodinis renginys muzikos mokytojams „Muzikinio ugdymo aktualijos. Naujosios E. Veličkos knygos „Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje“ pristatymas“.  Knygą pristatys autorius E. Velička.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52
Registruotis
2019-11-27 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Vadovai, pavaduotojai, ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, švietimo specialistai.
Informacinis renginys „Erasmus+ ateitis ir dabarties galimybės“. Informacija apie esamus ir planuojamus projektus, projektų pateikimo taisykles, naujoves būsimiems projektams: kur ieškoti informacijos, kaip pildyti paraiškas.
Veda – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11
Registruotis
2019-11-28 13.00 „Saulės“ g-ja, Savanorių pr. 46
Metodinis renginys matematikos mokytojams, atlydėjusiems komandas į Tarptautinę mergaičių komandų olimpiadą, „Matematikos uždavinių programavimas“
Veda – mokyt. met. I. Karosevičienė, J. Matulaitė.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
S. Drazdavičienė
Registruotis
2019-11-30 11:00 Kauno technologijos universitetas, Studentų g. 48
Metodinė valanda įvairių dalykų mokytojams „Perkeičia vandenį“. Veda - A. Grigaitytė, Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė,
I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72032
Registruotis

Renginiai mokiniams

2019-11-26 10.00 Kauno įgulos Karininkų Ramovė, A. Mickevičiaus g. 19 Kauno miesto ir rajono moksleivių 15-asis patriotinės dainos konkursas, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai.Kaina: 0.00€
A. Bakutis                 
Tel. (837) 32 40 52,
A. Pukinskienė
Registruotis
2019-11-28 13.00 „Saulės“ g-ja, Savanorių pr. 46
Tarptautinė mergaičių komandų matematikos olimpiada.
REGISTRACIJA iki lapkričio 21 d. https://forms.gle/oYRbXd511a5ZQamZA
Nuostatai https://www.kpkc.lt/images/Dokumentai/Renginiai_mokiniams/2019/09/2019-10-29_Nr._V-447_Mergai%C4%8Di...

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
tel. (8 37) 32 41 58,
I. Karosevičienė
Registruotis
2019-11-29 13.00 Panemunės prad. m-kla, Kariūnų pl. 5 Respublikinis ugdymo įstaigų pramoginių šokių sceninių kompozicijų festivalis „Draugystės tiltai – 2019“.Kaina: 0.00€
A. Bakutis                 
Tel. (837) 32 40 52,
I. Šlapikienė
Registruotis

Renginiai trečiojo amžiaus universiteto studentams

Antradieniais 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Body flex“ mankšta. Veda – I. Baguckienė.
(Laisva, liemens neveržianti sportinė apranga, storesnės puskojinės, kilimėlis arba rankšluostis pasitiesti).
Būtina registracija.


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
Ketvirtadieniais 13:15 KPKC, Vytauto pr. 44
Jogos mankšta.
Vedamokyt. met. J. Barauskaitė.
(Sportinė apranga, kilimėlis pasitiesti).
Būtina registracija.


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
Penktadieniais 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“.
Vedatautodailininkė A. K. Aglinskaitė (Leporda).
Būtina registracija.

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Kultūriniai renginiai

2019-11-22 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ renginys:
popietė „Kuo svarbus Vaižgantas po 150 metų“.
Veda – muziejininkas Remigijus Jakulevičius (Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus).Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Registruojame

2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-xx-xx 17.15 KPKC, Vytauto pr. 44 REGISTRUOJAME asmenis (įvairių sričių specialistus ir technologijų, dailės, informacinių technologijų bei kitų dalykų mokytojus), turinčius bazinius darbo kompiuteriu įgūdžius, į tęstinius 320 val. trukmės kursus „Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“,
sudarytus iš 3 modulių: 1) „
Interjero projektavimas, atliekant brėžinius 
kompiuterine projektavimo programa AutoCad" (106 akad. val.: 59 kontaktinės akad. val.  ir 47 akad. val. savarankiško darbo); 2) „Interjero vizualizacijų kūrimas kompiuterine ArchiCad programa“(106 akad. val.: 59 kontaktinės akad. val.  ir 47 akad. val. savarankiško darbo); 3) „Gyvenamosios erdvės interjero projektas" (108 akad. val.: 59 kontaktinės akad. val.  ir 49 akad. val. savarankiško darbo).
Kursai vyks 2 kartus per savaitę nuo 17.15 val., surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 501.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx 17.15 KPKC, Vytauto pr. 44
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

1 prioritetas.
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).

Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas,

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę. 

1 prioritetas.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė,
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į mokymo programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                      
Kaina: 96.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44