Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020-2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT ŠIUOLAIKINĮ UGDYMO / MOKYMO TURINĮ
2 prioritetas. KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ VEIKSMINGAI UGDYTI SKIRTINGŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS, TOBULINIMAS
3 prioritetas. VADOVAVIMO IR LYDERYSTĖS UGDYMO / MOKYMO PROCESUI IR ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2020-05-29 13.00 Virtuali aplinka
Seminaras „Mokymosi partnerystėje IKT  tinklų kūrimas ir rezultatų pristatymas  eTwinning tarptautiniame  projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimo ir jų integravimo užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“.  Mokymų programa„Tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas“ pristatymas, įgyvendinimas ir perspektyvos“(40 akad. val.).
Lektorės  - dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
1 prioritetas.

Kaina: 20.00€
M. Gedminienė
migle.gedminiene@kpkc.lt
Registruotis
2020-06-01, 2020-06-04, 2020-06-08, 2020-06-11 15.00 Virtuali aplinka

Praktiniai mokymai „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ 1 dalis (16 val.).

Mokymu programa „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ (40 val.).

Lektorius – T. Urbonas.
1 prioritetas.


Kaina: 45.00€

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-03, 10, 17 10.00 KPKC Vytauto pr. 44

Mokymai atvejo vadybininkams,  socialiniams darbuotojams „Atvejo vadybininkų socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymo programa“. (40 val.). Lektoriai - psichol. A. Lingienė, psichol. I. Lingienė.

1 prioritetas.Kaina: 45.00€

V. Segalovičienė,

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-05 14.00 Virtuali aplinka

„Mitybos mokslas - imuniteto stiprinimo strategijos“ (6 akad. val.). 

Mokymų programa „Mokinių sveikatingumo ugdymas: mityba ir fizinis krūvis, mokslo naujovės“ (40 akad. val.).

Lektorius – dr. A. Sujeta, biomedicinos mokslų daktaras ir sveikos gyvensenos specialistas.  

2 prioritetas.                                     
Kaina: 10.00€

L. Vaitkevičienė

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-09, 12 14.00 Virtuali aplinka

Nuotolinis seminaras „Tėvų pedagoginis švietimas - veiksmingo bendradarbiavimo pagrindas“ (8 val.).
Mokymų programa „Mokyklų bendruomenės bendradarbiavimo raiška kuriant palankią vaiko ugdymo(si) aplinką“ (40 val.). Lektorė - psichol. O. Mačėnaitė (LSU)
1 prioritetas.


Kaina: 15.00€

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-09,10 13.00 Virtuali aplinka

Nuotolinis seminaras asmenims, dirbantiems ar ketinantiems dirbti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjais ir nedalyvavusiems 107 ak. valandų trukmės kursuose, 
„Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“(40 val.).  
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovų deleguotiems mokytojų padėjėjams seminaras nemokamas (pažymėjimo kaina – 0,87 Eur).


Kaina: 85.00€

I. Teresienė

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-11, 15.00 Virtuali aplinka
2020-06-12, 14.00 Virtuali aplinka
2020-06-16 15.00 Virtuali aplinka
2020-06-17, 18, 22, 23, 13.00 Virtuali aplinka
2020-06-25, 14.00 Virtuali aplinka
2020-06-29 12.00 Virtuali aplinka
2020-06-09 13.00 Virtuali aplinka

„Žmogaus elgesio ir savijautos schemos, režimai ir šablonai. Kaip panaudoti šiuolaikinės schemų terapijos pasiekimus pedagoginėje praktikoje santykyje su mokiniais, kolegomis ir savimi?“.
Lektorius – dr. J. Neverauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Podiplominių psichoterapijos studijų vadovas.

Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams seminaras nemokamas.


2 prioritetas. 


Kaina: 25.00€

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-11, 15 15.15 Virtuali aplinka

Nuotolinis seminaras įvairių dalykų mokytojams „Aš gebu prisijaukinti IKT įrankius, o Tu?“ (12 val.).

Lektorė - K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).

1 prioritetas.


Kaina: 15.00€

Z. Verbickienė

zita.verbickiene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-11 13.00 Virtuali aplinka

„Kūrybiškos STEAM veiklos ankstyvajame ugdyme“.
Lektorius – G. Vaidelis, švietimo konsultantas.
2 prioritetas.


Kaina: 15.00€

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-12 14.00 Virtuali aplinka

Vaikų turizmo vadovų mokymo programa ikimokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo, įvairių dalykų mokytojams „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Lektorius – mokyt. metod. L. Jankauskas. 
3 prioritetas.


Kaina: 12.00€

A. Bakutis

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-15, 2020-06-18, 2020-06-22 15.00 Virtuali aplinka

Praktiniai mokymai „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ 2 dalis (12 val.).

Mokymu programa „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ (40 val.).
Lektorius – T. Urbonas.
1 prioritetas.


Kaina: 40.00€

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-15 13.00 Virtuali aplinka

„Vaikų, turinčių skaitymo ir rašymo sutrikimų, ugdymas“.
Lektorė - R. Dudzinskienė, švietimo ekspertė. 

2 prioritetas.


Kaina: 18.00€

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-15 14.30 Virtuali aplinka

Seminaras bendrojo, neformaliojo ugdymo mokytojams „Europos paveldo objektai Kaune. Modernizmas ir tautiškumas architektūros pavelde“ (6 val.). Mokymų programa „Neformaliojo švietimo mokytojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas, siekiant ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimą“ (40 val.). Lektorės – mokyt. met. L. Nakutienė, D. Galskienė.
3 prioritetas.


Kaina: 10.00€

A. Bakutis

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-16, 17 14:00 Virtuali erdvė

„Būti atvira širdimi. Aktyviai stebėti save“ (8 val.).

Mokymų programa „Pagalba mokytojui, siekiant jo profesinės gerovės“ (40 val.).

Lektoriai – dr. D. Šukytė, L. Slušnys, vaikų, paauglių psichiatras (VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“).

2 prioritetas.


Kaina: 10.00€

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-17 14.00 Virtuali aplinka

„Kaip dirbti kitaip atnaujinus ugdymo procesą“  (6 val.). Lektorius -  dr., psichol. T.Lagūnavičius.

1 prioritetas.Kaina: 16.00€

V. Segalovičienė,

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-17 14.30 Virtuali aplinka

Seminaras ikimokyklinio, bendrojo, neformaliojo ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, psichologams, socialiniams darbuotojams „Emocijų ir jausmų pažinimas bei valdymas dailės terapijos metodais“. Lektorė – I. Bulotienė, sertifikuota meno terapijos metodų, skirtų psichologiniam konsultavimui socialiniame-pedagoginiame darbe ir sveikatos apsaugos srityje, specialistė.
2 prioritetas.


Kaina: 12.00€

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-18 10.00 KPKC, Vytauto pr.44

„Geriau nei komanda, daugiau nei tikslai. Ryšį su darbuotoju kuriantys dialogai“. Lektorius – P. Petrauskas, ICF koučingo specialistas, taikantis Marshall Goldsmith programą.

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams seminaras nemokamas.
3 prioritetas.                                                                                                       

Kaina: 25.00€

V. Barzdžiuvienė

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Registruotis
2020-06-19 13.00 Virtuali aplinka

„Sinchroninių ir asinchroninių nuotolinio mokymo/si užduočių rengimas bei pateikimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje naudojant Google Apps ir Microsoft Office įrankius" (8  val.). Mokymų programa „Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.). Lektorės  – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė – Bliūmienė (SMK).

1 prioritetas.Kaina: 18.00€
 A. Antanavičienė,
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Registruotis

Kursai

2020-05-18, 19, 20, 25, 26, 27 14.00 Virtuali aplinka
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.

Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė

Registruotis
2020-06-03 - 30 14.00; 15.00 Virtuali aplinka

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Pedagogika – birželio 3, 5, 10, 29, 30 d. 14 val.

Psichologija – birželio 12, 22, 23, 25, 26 d. 14 val.

Didaktika – birželio 15, 16, 17,  18, 19 d. 15 val.

1 prioritetas.


Kaina: 160.00€

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-08, 09, 11 14.00 Virtuali aplinka

Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams

„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).

3 prioritetas.


Kaina: 40.00€

L. Vaitkevičienė,

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-10,12,16,18 13.00 Virtuali aplinka

„Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

1 prioritetas.


Kaina: 65.00€

A. Antanavičienė

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-07-02, 03 10.00 val. KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.).
Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė, NMVA fasilitatorės.
3 prioritetas.

Kaina: 160.00€
V. Barzdžiuvienė

Registruotis

Konferencijos

2020-06-10 15:00 Virtuali erdvė

Istorijos mokytojų gerosios patirties vaizdo konferencija „Kaip sekėsi įgyvendinti istorijos ugdymo turinį nuotoliniu būdu“.

Pranešėjų registracija iki birželio 8 d. el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-11 10.00 Virtuali aplinka

Respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Informatika pradiniame ugdyme”.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

A. Antanavičienė,

audrone.antanaviciene@kpkc.lt
J. Vengalienė

Registruotis

Metodiniai renginiai

2020-06-01 14.00 Virtuali aplinka

„Kas gina vaiką?“. Renginys skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Segalovičienė

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

D. Šabūnienė


Registruotis
2020-06-03 10.00 Virtuali aplinka

Metodinė valanda muzikos mokyklų styginių instrumentų mokytojams „Nuotolinis ugdymas styginiais instrumentais“. Veda – mokyt. eksp. K. Katavičiūtė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

A. Bakutis

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-16,17 14:00 Virtuali aplinka
2020-06-03 13.00 Virtuali aplinka

Gerosios patirties sklaida „Nuotolinis mokymas(is), kaip šiuolaikinės pamokos instrumentas, inovatyvios mokyklos kontekste“. Veda – Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vadovų ir mokytojų komanda.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Barzdžiuvienė

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-04 15.00 Virtuali aplinka

Gerosios patirties sklaida „Vertinimas ir įsivertinimas, naudojant virtualias mokymo(si) aplinkas. Kauno Palemono gimnazijos patirtis“.

Veda – Kauno Palemono gimnazijos komanda.

1 prioritetas.Kaina: 0.00€

I. Teresienė

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis
2020-06-08 14.00 Virtuali aplinka

Metodinė valanda „Nuotolinė prancūzų kalbos pamoka – iššūkiai ir galimybės“. Veda – Kauno m. prancūzų k. mokytojų MB nariai.
1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

Z. Verbickienė

zita.verbickiene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-09 15.00 Virtuali aplinka

Metodinė valanda „Nauja patirtis nuotoliniu būdu vedant rusų kalbos pamokas“.

Veda - mokyt.metod. A.Revutienė, I. Jermoškina.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

Z. Verbickienė

zita.verbickiene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-09 15.00 Virtuali aplinka

Metodinė valanda „Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo patirtis“. Praktiniai nuotolinio mokymo pavyzdžiai“. Veda – mokyt. met. J. Stravinskienė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-10 14.00 Virtuali aplinka

„Popierius ir pieštukas psichologo darbe: praktinis užsiėmimas „Galaktika“. Renginį veda - Kauno m. psichologų MB nariai.

1 prioritetas.
Kaina: 0.00€

V. Segalovičienė, 

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

A. Andriuškienė

Registruotis
2020-06-10 15.00 Virtuali aplinka

Metodinė valanda-patirties sklaida „Lietuvių kalbos ir literatūros projektinio darbo kryptys ir galimybės mokant nuotoliniu būdu".

Veda - mokyt. ekspert. O.Cironkaitė, mokyt. metod. A. Jazavitienė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

Z. Verbickienė

zita.verbickiene@kpkc.lt


Registruotis
2020-06-11 11.00 Virtuali aplinka

„Vaikų saugumo užtikrinimas atnaujinus ugdymo procesą ikimokyklinėje įstaigoje“. Renginį veda - Kauno m. ikimokyklinių įstaigų sveikatos MB.
1 prioritetas.


Kaina: 0.00€


V. Segalovičienė

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

R. Kalinauskienė

Registruotis
2020-06-15 11.00 Virtuali aplinka

Gerosios patirties sklaida „Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos patirtis įgyvendinant Erasmus+ projektą Nr. 2018-1-LT01-KA101-046732 „Gabių mokinių ugdymo programos plėtra ir modernizavimas“.

Veda - Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos komanda.

2 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis
2020-06-16 11.00 Virtuali aplinka

Metodinė valanda-patirties sklaida „Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“. Veda – bibliotekininkės O. Kazakevičienė, A. Jokubauskienė, R. Kiselytė, dr. L. Mačaitytė-Kaselienė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Valentukonienė

biblioteka@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-16 11.00 Virtuali aplinka

Metodinė valanda „Ką reikėtų žinoti Vaiko gerovės komisijos nariams, ginant vaiko interesus?“. Veda – Kauno apylin. Prokuratūros 4-ojo skyriaus vyriausioji prokurorė D. Brudnienė.

2 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Barzdžiuvienė

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-16 14.00 Virtuali aplinka

Metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis mokymas. Ekonomikos ir verslumo ugdymas“.
Veda – Kauno miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio nariai.
1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-17 14.00 Virtuali aplinka

Metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis ugdymas anglų kalbos pamokose pradinėse klasėse“
Veda – Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio nariai.
1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-18 11.00 Virtuali aplinka

Gerosios patirties sklaida „Gera mokykla. Iššūkiai ir galimybės“.

Veda – Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos komanda.

1 prioritetas.
Kaina: 0.00€

V. Barzdžiuvienė

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Registruotis

Paskaitos

2020-06-08 15.00 Virtuali aplinka Nuotolinė paskaita matematikos mokytojams „Matematikos mokymo (si) privalumai ir trūkumai nuotolinėse matematikos pamokose“ (2 val.).
Mokymų programa „Matematikos mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 val.).
1 prioritetas.
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt  
Registruotis
2020-06-09 11.00 Virtuali aplinka

„Kelyje į Eldorado“ (Henrikui Nagiui – 100, Henrikui Radauskui – 110. Poetinė impresija). Lektorė – doc. V. Kochanskytė (KU), aktorė, režisierė.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Valentukonienė

biblioteka@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-09 17.30 Virtuali aplinka

„Ankstyvojo amžiaus vaikučiai pradės lankyti darželį. Patarimai tėveliams, seneliams". Lektorė - aukl. eksp.  D. Klinavičienė
Kaina: 0.00€

A. Antanavičienė

audrone.antanaviciene@kpkc.l

Registruotis
2020-06-10 13.00 Virtuali aplinka

Nuotolinė paskaita „Kaip vadovauti pasitelkiant emocinį intelektą?“.
Lektorė -  V. Juškienė, emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo trenerė.
1 prioritetas.


Kaina: 19.00€
M. Gedminienė
migle.gedminiene@kpkc.lt
Registruotis
2020-06-11 15.30 Virtuali aplinka

Nuotolinė paskaita gamtos mokslų mokytojams „Gamtos mokslų mokymas(is)  5-8 klasėse: žinios, gebėjimai ir kompetencijų ugdymas".

Lektorius - mokyt. met. G. Čapkauskas.

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis
2020-06-17 13.00 Virtuali aplinka
Nuotolinė paskaita „Socialinis-emocinis intelektas: kaip savo, komandos ir klientų emocijas paversti kuriančia jėga“.
Lektorė - V. Juškienė, emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo trenerė.
1 prioritetas.

Kaina: 19.00€
M. Gedminienė
migle.gedminiene@kpkc.lt
Registruotis
2020-06-18 14.00 Virtuali aplinka

Antikorupcinio švietimo nemokama metodinės pagalbos paskaita Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“.

Lektorės – D. Paštuolienė, L. Rajackienė, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovės.

Dalyviai –švietimo ir kitų įstaigų vadovai, darbuotojai

1 prioritetas.


Kaina: 0.00€

L. Vaitkevičienė

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registruotis

Konsultacijos

2020-05-04-29 9-16 Virtuali aplinka
Nuotolinės konsultacijos socialiniams pedagogams GOOGLE platformoje. 
Konsultuoja - soc. pedagogų MB nariai. 
Teirautis tel. 8 618 84289


Kaina: 0.00€

V. Segalovičienė, 
D.Šabūnienė,
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-09 13.00 Virtuali aplinka

Nuotolinė individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems vadovams. Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.

Registracija tel. 8 686 47390 arba el. p. daiva.garniene@kmug.lt

3 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Barzdžiuvienė

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Registruotis
2020-06-10 12.00 Virtuali aplinka

Nuotolinė konsultacija pradinio ugdymo mokytojams dėl informacinio ugdymo pradinėje mokykloje. Konsultuojamokyt. met. N. Bankauskaitė.

Registracija el. p. bankauskaitenatalija@gmail.com

1 prioritetas.
Kaina: 0.00€

V. Barzdžiuvienė

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Registruotis
2020-06-12 12.00 Virtuali aplinka

Nuotolinė individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems vadovams, dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas. Konsultuoja – mentorė

dr. V. Rupainienė. Registracija tel. 8 687 24532 arba el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt

3 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Barzdžiuvienė

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Registruotis
2020-06-12 15.00 Virtuali aplinka

Nuotolinė konsultacija dėl tarptautinio projekto „eTwinning  tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (eTwinning  international Project for Schools and VDU „The World Universities to Schools“) veiklų 2020/2021 metais.

Konsultuoja - vyr. mokyt. K. Grigaitė-Bliūmienė.


Kaina: 0.00€

Z. Verbickienė

zita.verbickiene@kpkc.lt

Registruotis
2020-06-17 15.00 Virtuali aplinka

„Dėl etatinio darbo apmokėjimo pakeitimų nuo rugsėjo 1 d.“.

Konsultuoja – ŠMSM parengta etatinio mokytojų darbo apmokėjimo konsultantė, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė S. Drazdavičienė.

3 prioritetas.


Kaina: 0.00€

V. Barzdžiuvienė

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Registruotis

Renginiai mokiniams

2020-04-15 - 2020-06-10 8.00-17.00 Nuotoliniu būdu Lietuvos mokinių virtualus kūrybinių darbų konkursas „Saugus kelias į mokyklą“. Registracija internetu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoWYt7RZp4VtQT5b19--k1VXjT8OOZ5FCuF4lhCsYo4XHUJw/viewform 

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Registruotis
2020-04-15 - 2020-10-05 8.00-17.00 Nuotoliniu būdu Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Dialogai su gamta. Mano augintinis“. Registracija el. p. dialogaisugamta@gmail.com

Kaina: 0.00€
A. Bakutis  
Registruotis

Kultūriniai renginiai

2020-05-04 - 2020-05-31 - Virtuali aplinka Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Lietuvos raudonoji knyga“ Kauno miesto etapo virtuali kūrybinių darbų paroda. Internetas:  https://kpkc.lt/index.php/216-virtualios-parodos/1494-lietuvos-mokiniu-dailes-olimpiados-lietuvos-raudonoji-knyga-kauno-miesto-etapo-virtuali-kurybiniu-darbu-paroda

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Registruotis

Registruojame

2020-06-xx 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44

„Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės)“ (48 val.).

1 prioritetas.

Kaina: 195.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58

Registruotis
2020-xx-xx xx Virtuali aplinka

Registruojame į mokymų programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.
1 prioritetas.                                                                                                              


Kaina: 96.00€

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Registruotis