Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2020-04-10 14.00 Internetas
„Geografijos mokymo nuotoliniu būdu ypatumai“. 
Lektorė – mokyt. eksp. L. Latvienė.
Dalyviai – Kauno miesto švietimo įstaigų geografijos mokytojai.
Pažymėjimo kaina - 0,87 ct.
3 prioritetas.   

 


Kaina: 0.87€
L. Vaitkevičienė  

Registruotis
2020-04-14 13.00 Nuotolinis 40 akad. val. kursų seminaras „Pasirengimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje bei priešmokyklinėje įstaigoje: strategijos, mokymo(si) aplinkos ir metodų pasirinkimas bei nuotolinio darbo užduočių rengimas“ ( 12 akad. val.).
Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).

Kaina: 15.00€
A.Antanavičienė Registruotis
2020-04-15, 16, 17 10.00 Nuotolinis seminaras
„Vadovo įtaka komandai“.
Lektorė – N. Marazienė (VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“).
Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovams seminaras nemokamas.
3 prioritetas.                                                                                                            

Kaina: 25.00€
V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Registracija baigta
2020-04-16 12.00 Nuotolinis „Autizmo spektro sutrikimai. Aspergerio sindromas – kaip atpažinti ir padėti“. 
Lektorė – psichol., psichoterap. E. Gudelienė.

Kaina: 17.00€
V.Segalovičienė Registruotis
2020-04-16 14.00 Internetas
„EQ reikšmė pasiekimams. Moksleivių emocinės sferos vystymas“ (6 akad. val.).  
Mokymų programa „Moksleivių ugdymo proceso psichologiniai aspektai“ (40 akad. val.). 
Lektorius – psichol. J. Belte (VGTU).   
1 prioritetas.                                                                                                              

Kaina: 15.00€
L. Vaitkevičienė 
Registruotis
2020-04-17 14.00 Internetas
Kaip valdyti laiką dirbant namuose?“.  
Lektorė – A. Mažeikienė, K. Simonavičiaus universiteto lektorė, organizacijų psichologė, konsultantė.
Dalyviai - švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai (iš vienos įstaigos iki 2 dalyvių). 
Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams seminaras nemokamas (pažymėjimo kaina - 0,87 ct).
3 prioritetas.   


Kaina: 15.00€
L. Vaitkevičienė 
Registracija baigta
2020-04-21 13.00 Nuotolinis 40 akad. val. kursų seminaras „Mokymosi aplinkų kūrimas tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ naudojant IKT“ (8 akad. val.). Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
Kaina: 15.00€
A.Antanavičienė Registruotis
2020-04-21 13.00 Nuotolinis seminaras „Įsisąmoninimo psichologija pedagoginiame procese“.
Lektorius – dr. J. Neverauskas, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (LSMU) Elgesio medicinos klinikos docentas.

Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovams seminaras nemokamas.
3 prioritetas.                                                                                                            

Kaina: 25.00€
A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt
Registruotis
2020-04-23 13.00 Nuotolinis seminaras Švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, personalo skyrių vedėjai, raštvedžiai, įvairių dalykų mokytojai
Praktinis seminaras „Kibernetinis saugumas“
Lektorius – doc. dr. K. Driaunys (VU)


Kaina: 19.00€
M. Gedminienė
migle.gedminiene@kpkc.lt
Registruotis
2020-04-29 13.00 Nuotolinis seminaras
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai
Praktinis seminaras „Jaunųjų tyrėjų ugdymas“
Lektorė – neform. ugd. pedag. M. Mažintienė.

Kaina: 14.00€
M.Gedminienė
migle.gedminiene@kpkc.lt
Registruotis
2020-04-29 13.00 Nuotolinis seminaras Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai
Seminaras „Vaiko emocinis intelektas: sužaidybinto ugdymo integravimas į kasdienes ugdymo bei mokymo veiklas“
Lektorė – V. Juškienė, emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo trenerė


Kaina: 20.00€
M.Gedminienė
migle.gedminiene@kpkc.lt
Registruotis

Kursai

2020-04-02,06,09,13,16 17.30 nuotoliniai "Gyvenamosios erdvės interjero dizainas" tęsinys (nuotolinu būdu).
Lektorės - G.Šutienė, D. Bernotavičiūtė

Kaina: 510.00€
I. Teresienė
El. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Registracija baigta
2020-04-20,23,27,30 17.30 nuotoliniai
2020-04-06,07,08,09,15,16 14.00 Internetas
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – Mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


1 prioritetas.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt


Registracija baigta
2020-04-27, 2020-04-29, 2020-05-06, 2020-05-21 14.00 Nuotoliniai mokymai Mokymų programa „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                      


Kaina: 96.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Metodiniai renginiai

2020-04-20 14.00 Nuotoliniu būdu
Vertingos patirties sklaida  „Nuotolinio ugdymo galimybės muzikos pamokose“. Veda – V. Belevičiūtė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos dir. pavad. ugdymui, muzikos mokytoja metodininkė. Dalyviai: bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojai.


Kaina: 0.00€
A. Bakutis   
El. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt                      

Registruotis
2020-04-22 14.00 Nuotoliniu būdu
Vertingos patirties sklaida „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant Office 365 programą Teams “ (2 dalis).
Veda – jungtinė Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos komanda.


Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Registruotis
2020-04-22 15.00 Nuotoliniu būdu Vertingos patirties sklaida „Žmogaus saugos mokymas nuotoliniu būdu“. Veda – R. Svigarienė, Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos dir. pavad. ugdymui, žmogaus saugos mokytoja metodininkė. Dalyviai: žmogaus saugos mokytojai.


Kaina: 0.00€
A. Bakutis 
El. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt                       
Registruotis
2020-04-29 15.00 Nuotoliniu būdu Vertingos patirties sklaida  „Nuotolinis mokymas šokio pamokose“. Veda – G. Paukštys, Kauno „Saulės“ gimnazijos šokio mokytojas metodininkas. Dalyviai: šokio mokytojai.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
El. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Registruotis

Paskaitos

2020-04-15 15.00 Nuotolinė paskaita
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai
Nuotolinė paskaita „Instrukcijos - kaip pasiekti ir įtraukti darželio amžiaus vaikus į ugdymą nuotoliniu būdu, kaip suvaldyti emocijas ir išlaikyti jų dėmesį“
Lektorės -  I. Sosnovska, ISEI (International Sociaty for Emotional Intelligence) mokslinės bendruomenės akredituota instruktorė, koordinatorė Lietuvoje, D. Gerdzevičienė- privataus darželio „Vaikystės takas“ ugdymo vadovė, sertifikuota vaikų jogos mokytoja bei edukacinių seminarų lektorė.


Kaina: 12.00€
M. Gedminienė
El. p.: migle.gedminiene@kpkc.lt
Registruotis

Konsultacijos

2020-04-16 15:00 Internetas Konsultacija lietuvių kalbos mokytojams „Kaip efektyviau dirbti nuotoliniu būdu lietuvių kalbos pamokose 9 - 12 klasėse“.
Veda - mokyt. ekspert. J. Slavinienė
Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Registruotis
2020-04-16 15.00 Nuotoliniu būdu
Nuotolinė konsultacija „Nuotolinis mokymas technologijų mokytojams“. Veda - mokyt. eksp. A. Juškauskas.


Kaina: 0.00€
A. Bakutis
El. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Registruotis
2020-04-21 14.00 Nuotoliniu būdu Nuotolinė konsultacija „Nuotolinis mokymas dailės mokytojams“. Veda - mokyt. met. J. Stravinskienė.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
El. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Registruotis

Renginiai mokiniams

2020-03-20 - 2020-04-20 xx codingame.com platformoje Tarptautinio programavimo konkurso „Ocean of Code“ turas Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams .
REGISTRACIJA el. p. 
sauleinformatika@gmail.com iki 2020 m. balandžio 10 d.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
el.p.
Ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis
2020-04-15 - 2020-06-10 8.00-17.00 Nuotoliniu būdu Lietuvos mokinių virtualus kūrybinių darbų konkursas „Saugus kelias į mokyklą“. Registracija internetu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoWYt7RZp4VtQT5b19--k1VXjT8OOZ5FCuF4lhCsYo4XHUJw/viewform 

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
El. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Registruotis
2020-04-15 - 2020-10-05 8.00-17.00 Nuotoliniu būdu Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Dialogai su gamta. Mano augintinis“. Registracija el. p. dialogaisugamta@gmail.com

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Registruotis

Renginiai tėvams

2020-04-22 17.30 Internetas
„Aktyvių tėvų akademijos" nemokamų paskaitų ciklo tėvams paskaita
„Vaikų emocinė gerovė. Tėvų ir mokyklos duoklė vaikams“.
Lektorius – L. Slušnys, vaikų, paauglių psichiatras (VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“)

Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė,
El. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Registracija baigta

Registruojame

2020-04-xx 15:30 Intrenetas
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programą (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės) (48 val.).
3 prioritetas

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 195.00€
Z. Verbickienė
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Registruotis
2020-05–2020-06 xx Nuotoliniai mokymai Registruojame į „Microsoft Office 365“ nuotolinius mokymus (40 val.).
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę gegužės-birželio mėnesį.
Registracija iki balandžio 17 d.


Kaina: 47.00€
A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt
Registruotis
2020-xx-xx 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į kursus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams
„Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę (gegužės – birželio mėn.)                                

Kaina: 65.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2020-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.

Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2020-xx xx Internetu Registruojame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjus ir asmenis ketinančius dirbti mokytojų padėjėjais, jeigu dar nėra dalyvavę 107 valandų mokymuose, į nuotolinius mokymus pagal 40 val. trukmės programą "Mokytojų padėjėjų profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje".
3 prioritetas.
Mokymų datos bus skelbiamos surinkus reikiamo skaičiaus dalyvių grupę.


Kaina: 85.00€
I. Teresienė
El. p. Ilona.teresiene@kpkc.lt
Registruotis