Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020-2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT ŠIUOLAIKINĮ UGDYMO / MOKYMO TURINĮ
2 prioritetas. KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ VEIKSMINGAI UGDYTI SKIRTINGŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS, TOBULINIMAS
3 prioritetas. VADOVAVIMO IR LYDERYSTĖS UGDYMO / MOKYMO PROCESUI IR ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Metodiniai renginiai

2020-08-25 10.00 KPKC. Vytauto pr. 44

Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio posėdis.


Kaina: 0.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58,

ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis

Registruojame

2020-07-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44, virtuali aplinka

„Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės)“ (48 val.).

1 prioritetas.


Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 195.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58

Registruotis
2020-xx-xx 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44, virtuali aplinka

Registruojame į kursus „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas“ (40 val.). 1 prioritetas.   

Kursų pradžia: 2020 m. rugsėjo mėn.Kaina: 100.00€

A. Bakutis                         

alvydas.bakutis@kpkc.lt


Registruotis
2020-xx-xx 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44

Registruojame asmenis, dirbančius ar ketinančius dirbti mokytojų padėjėjais bendrojo ugdymo mokykloje, į mokymus „Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.)

Mokymai skirti tiems asmenims, kurie dar nedalyvavo KPKC organizuotuose 40 val. arba 107 val. mokymuose mokytojų padėjėjams.

Mokymai įvyks ir konkrečios datos bus skelbiamos tik tada, kai užsiregistruos reikiamas dalyvių skaičius.


Kaina: 90.00€

I. Teresienė

Tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt 

Registruotis
2020-xx-xx 14.00 Virtuali aplinka Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Registruotis
2020-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą „Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.).

1 prioritetas.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 70.00€

Z. Verbickienė

Tel. (8 37) 32 41 58

Registruotis
2020-xx-xx xx Virtuali aplinka

Registruojame į mokymų programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.
1 prioritetas.                                                                                                              


Kaina: 96.00€

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Registruotis
2020-xx-xx xx Virtuali aplinka

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
1 prioritetas.


Kaina: 55.00€

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Registruotis