Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2020-01-29 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras muzikos, meno mokyklų mokytojams „Mokinių mokymosi motyvacijos problemos ir skatinimas“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.                               
Kaina: 3.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                Registruotis
2020-01-29 13,00 KPKC, Vytauto pr.44
„Mokytojo asmenybės augimo 5 (penkių) žingsnių programa“ (36 val.).
Lektorės – psichol. R. Andrijauskė, R. Puikytė.
3 prioritetas.                                                                                                           

Kaina: 150.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-01-31 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinių, pagrindinių mokyklų mokytojams, vadovams
„Tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas“ pristatymas ir perspektyvos“.
Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, vyr. mokyt. K. Grigaitė-Bliūmienė

(Dėmesio: seminaro II-as srautas vyks vasario mėn.)!
3 prioritetas

Kaina: 15.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta
2020-02-01 10.00 1-oji muzikos mokykla, J. Gruodžio g. 25 Seminaras akordeono mokytojams „Ansamblinio muzikavimo galimybės ir ypatumai“. Lektoriai – doc. G. Mameniškis (VDU MA), mokyt. met. R. Morkūnas.
3 prioritetas.      

Kaina: 3.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-02-06 14.00 Kazlų Rūdos R. Žigaičio menų mokykla, Vytauto g. 26 Seminaras folkloro ansamblių vadovams „2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės ansamblių vakaro „Yra šalis“ folkloro dalies choreografinio repertuaro mokymas. Etnografiniai, techniniai, meniniai pasirengimo aspektai“. Lektorė – mokyt. met. L. Proškutė.
3 prioritetas.                                                                       

Kaina: 0.87€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                


Registruotis
2020-02-08 10.00 J. Gruodžio konservatorija, J. Gruodžio g. 6
Seminaras muzikos mokytojams ir chorų vadovams „Choras kitaip – judesio ir garso improvizacija“. Lektorė – J. Česonytė (Vokietija) .
3 prioritetas.

Kaina: 3.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-02-11 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, vadovams
„Geros nuotaikos vadovas pedagogo darbe“.
Lektorė – psichol., psichoterap. J. Karvelienė
3 prioritetas

Kaina: 19.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-02-13 13.00 KPKC, Vytauto pr.44
„Viešo kalbėjimo praktika. Seminaras-spektaklis“.
Lektorius –psichol., dr. T. Lagūnavičius.
3 prioritetas

Kaina: 16.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-02-13 14.00 Tautinės kultūros centras, A. Jakšto g. 18
Seminaras etninės kultūros, muzikos, šokio, pradinio ugdymo  mokytojams, folkloro ansamblių vadovams „Lietuvių etnochoreografija“. Lektoriai – A. Vakarinienė, mokyt. met. A. Morkūnas.
3 prioritetas.

Kaina: 0.87€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-02-15 10.00 Kaunas - Šiauliai - Kaunas Seminaras-edukacinė išvyka „Krašto pažinimo kompetencijų tobulinimas, lankantis Šiauliuose“. Lektoriai - jungtinė grupė.
3 prioritetas.
Išvykstama iš KPKC, Vytauto pr. 44.
Mokamiems objektams (ekskursijoms ir edukacijoms „Rūtos“ šokolado muziejuje ir valstybiniame Šiaulių dramos teatre, bilietui į teatro spektaklį „Revizorius“ ) turėti 29 Eur.

Kaina: 23.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registracija baigta
2020-02-17,18 9.00 Kauno technikos profesinio mokymo centro Medienos apdirbimo skyrius, Taikos pr. 127B
Programa technologijų mokytojams „Patirtinis inovatyvių technologijų taikymas ir praktinis jų panaudojimas technologijų pamokose“ (40 akad. val.). Seminaras „Technologijų konstrukcinės medžiagos - medienos apdirbimas“. Lektoriai – Kauno technikos profesinio mokymo centro pedagogų komanda.
3 prioritetas.                                                                      

Kaina: 50.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-02-17 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinių įstaigų mokytojų padėjėjams „Bendravimo su ikimokyklinio amžiaus vaikais ypatumai“. Lektorė –psichol. O. Liutkevičienė - Mačėnaitė.
SEMINARAS KARTOJAMAS.
3 prioritetas.   

Kaina: 15.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58

Registruotis
2020-02-18 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras  bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams Sėkminga mokinio asmenybės branda - svarbus geros mokyklos  bruožas“. Lektorė – doc. dr. G.Žibėnienė (MRU).
3 prioritetas.                                                                                                             
Kaina: 15.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-19 13,00 KPKC, Vytauto pr.44 „Apie stresą kitaip
. VerimProNet biogrįžtamojo ryšio programinė įranga, emWavePro programinė įranga“.
Lektoriai – psichol. N. Gruodienė, A. Benikė.
2 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 16.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-02-20 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Efektyvaus mokymo(si) principai“.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
Lektorė – doc. dr. V. Stanišauskienė.

3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2020-02-20 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Žaidimai, skatinantys ankstyvojo amžiaus vaikų žodinę raišką“.
Lektorė – aukl. eksp. D. Klinavičienė.
3 prioritetas


Kaina: 15.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-02-21 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, vadovams 
„Tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas“ pristatymas ir perspektyvos“.
Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
3 prioritetas

Kaina: 15.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-02-25 13.00 KPKC, Vytauto pr.44
„SUP vaikai. Hiperaktyvumas. Agresyvus vaikas“.
Lektoriai – psichol. L. Cirtautienė, G. Meslinienė, Všį „Psichologinio konsultavimo grupė
“. 3 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 25.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-02-26 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Mokyklos vadovų ir darbuotojų atstovų tvarus bendradarbiavimas“.
Dalyviai – š
vietimo įstaigų vadovai, darbo tarybų nariai.  
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.
Kaina: 20.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2020-02-27 13 Tautinės kultūros centro teatro studija, Kovo 11- osios g. 108
Seminaras - praktikumas teatro ir pradinių klasių mokytojams „Teatriniai žaidimas – dėmesio, vaizduotės, fantazijos, bendravimo ir bendradarbiavimo įrankiai“. Lektorės – mokyt. eksp. V. Vyšniauskaitė, mokyt. eksp. D. Stasiulevičienė.
3 prioritetas. 

Kaina: 3.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-02-27 13.00 Kauno Kazio Griniaus progimnazija, Šiaurės pr. 97 „Judesio pasaka pedagogams – tradicija – integraliai, patraukliai, šiuolaikiškai“.
Dalyviai – kimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, šokio, muzikos, įvairių dalykų mokytojai.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2020-02-27 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Vadovaujantis 2019-10-08 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1153
„Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašu",
seminaras pradinių klasių, fizinio ugdymo mokytojams
„Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“.
Lektorė – doc. dr. L. Trinkūnienė, LSU. Turėti sportinius batelius.
1 prioritetas
Kaina: 19.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis

Kursai

2020-01-20, 23, 27, 30 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44 „Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“ (I sesija). Lektorės – G. Šutienė (KK), D. Bernotavičiūtė.
Būtina atsinešti asmeninę kompiuterinę-programinę įrangą.                      
3 prioritetas.
Kaina: 501.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-03 - 2020-02-27 pirmad., ketv. 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44 „Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“ (tęsinys). Lektorės – G. Šutienė (KK), D. Bernotavičiūtė.
Būtina atsinešti asmeninę kompiuterinę-programinę įrangą.                       
3 prioritetas.                                                                                                        

Kaina: 510.00€
I. Teresienė,
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-03,05,10,11,12 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogams. (Mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


1 prioritetas.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registracija baigta
2020-02-05 - 2020-03-18 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Kursų datos:
Pedagogika - vasario 5, 6, 12, 13, 27 d. 14 val.
Psichologija - vasario 17, 18, 24, kovo 2, 9 d. 14 val.
Didaktika - vasario 26, kovo 4, 6, 13, 18 d. 15 val.

1 prioritetas.
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2020-02-14,17,18,19,20,21 13.00;10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas,
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

(2020 m. vasario 14 d. kursų pradžia - 13 val.
2020 m. vasario 17-21 d. kursų pradžia 10 val.).

1 prioritetas.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registracija baigta
2020-02-18, 19 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Dalyviai - švietimo įstaigų vadovai, pedagoginiai darbuotojai, ketinantys pasitikrinti vadybines kompetencijas NŠA ar ketinantieji tapti švietimo įstaigų vadovais
Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė, NŠA fasilitatorės.
3 prioritetas.                                                                                                           


Kaina: 160.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis

Metodiniai renginiai

2020-01-29 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Metodinių renginių ciklas „Vaikų iki 3 metų ugdymo praktikos patirtys“.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27,
L. Kanienė
Registruotis
2020-02-04 13.00 Panemunės pradinė mokykla, Kariūnų pl. 5
Metodinis renginys šokio mokytojams „Idėjų turgus“.
3 prioritetas.                                                                       

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-02-07 15.00 Veršvų gimnazija, Mūšos g. 6 Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio posėdis.
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-21 13.00 V. Kudirkos viešoji biblioteka, Šančių filialas, Sandėlių g. 7
Metodinis renginys neformaliojo ugdymo mokytojams „Mikrorajono turistinis pristatymas“. Veda – vyr. mokyt. R. Girskienė.
3 prioritetas.  


Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis

Paskaitos

2020-02-28 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaita Kauno miesto matematikos mokytojams „Ateities mokytojas. Kodėl turime suprasti mokinių prigimtis ir intelektus“. Lektorius – karjeros konsultantas , edukac. bendrovės „Kalba.lt“ vadovas R. Jurkėnas. 
3 prioritetas.  


Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Renginiai mokiniams

2020-01-31 10.00 KTU inžinerijos licėjus, S.Lozoraičio g. 13 68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. Miesto etapas.
Registracija iki sausio 20 d., paspaudus nuorodą https://forms.gle/79soUzGAXpkWnfV76
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-01 - 2020-02-29 xx virtualioje erdvėje Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių matematikos ir lietuvių kalbos nuotolinis konkursas „Uždavinys eilėraštyje“. Registruotis ir darbus siųsti https://docs.google.com/forms/d/166GISxtjCBjk-ZHspOlb3EwzMo-Xcy92IUuGg4wf-JE/edit
 Informacija teikiama el. p. ml.konkursas@gmail.com 
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-04 13.00 „Vyturio“ gimnazija, Taikos pr. 51
Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. Miesto etapas.
Registracija iki vasario 1 d. el. paštu: violeta.beleviciute@gmail.com  

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-02-04 8.00 Kauno informacinių technologijų mokykla, Laisvės al. 33 31-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II (miesto) etapo nugalėtojų pagerbimo šventė
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-04 9.00 Kauno informacinių technologijų mokykla, Laisvės al. 33 31-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. III etapo I dalis


Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-05 - 2020-02-14 xx Mokyklos ir K.Griniaus prog-ja, Šiaurės pr. 97 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių informacinių technologijų konkursas „Saugesnio interneto diena mokykloje 2020 m.“.
Registracija iki  vasario 3 d. https://forms.gle/wcVt4HVt1KpJTupZ9 
Mokinių darbus atsiųsti el. p.  internetassaugus@gmail.com  iki 2020 m. vasario 14 d. 17.00 val.
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
V. Valiuvienė,
D. Egidė
Registruotis
2020-02-07 10.00 Veršvų gimnazija, Mūšos g. 6 Kauno miesto mokinių matematikos olimpiada 5-8 klasių mokiniams. Miesto etapas.
Registracija iki vasario 3 d.  10 val. https://forms.gle/4v9DyNaREKp6MXkH8
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-12 14.00 Dainavos progimnazija, Partizanų g. 118 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-tų klasių mokinių konkursas ,,Noriu augti sveikas“.
Registracija iki vasario 4 d. atsiunčiant paraišką (žr. nuostatus)  el. p. vilija.domatiene@gmail.com (žr. nuostatus 
https://www.kpkc.lt/images/Dokumentai/Renginiai_mokiniams/2020/01/V-46_2020-01-21_KoNK_nORIU_AUGTI_SVEIKAS__Nuostatai_2020.pdf)
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-20,21 10.00 J. Naujalio muzikos gimnazija, Kęstučio g. 85 I tarptautinis muzikos, meno mokyklų jaunųjų pianistų konkursas „Muzikos garsai“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis               
Tel. (8 37) 32 40 52,
R. Rinkevičiūtė
Registruotis
2020-02-26 10.00 J. Grušo meno gimnazija, Šarkuvos g. 13
Lietuvos mokinių technologijų olimpiada. Miesto etapas.
Registracija iki vasario 10 d. internetu: https://forms.gle/ZmU4KVVMXxnouBwTA

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-02-27 13.00 J. Naujalio muzikos gimnazija, Kęstučio g. 85 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių matematikos  viktorina „Linksmi ir išradingi“.
Registracija iki vasario 14 d. siunčiant paraiškas (žr. nuostatus) el. p. jolita.razinskiene@inbox.lt
Informacija tel. 8 618 05801

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-29 11.00 Šiaulių universitetas, P. Višinskio g. 25, Šiauliai Tarptautinės 50-sios jaunųjų matematikų varžybos.
(Deleguojami mokiniai pagal pateiktą sąrašą)
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-29 12.00 Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos bažnyčia, Žeimenos g. 6 Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis „Giesmių giesmelė – 2020“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
D. Šaučiūnienė                


Registruotis
iki 2020-02-15 xx Mokyklose 14-oji 5-8 klasių mokinių Lietuvos biologijos olimpiada. Pirmasis (mokyklos) etapas.
Registracija į II miesto etapą po 1 kiekvienos klasių grupės mokinį iki kovo 15 d. https://forms.gle/i2ShXS3BqHFmJ3GG8
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Renginiai tėvams

2020-02-19 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44
„Aktyvių tėvų akademijos" nemokamų paskaitų ciklo tėvams paskaita
„Kibernetinis saugumas“
Lektorius - doc. dr. Kęstutis Driaunys, VU


Kaina: 0.00€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11
Registruotis
2020-03-18 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44
„Aktyvių tėvų akademijos" nemokamų paskaitų ciklo tėvams paskaita
„Vaikų emocinė gerovė. Tėvų ir mokyklos duoklė vaikams“.
Lektorius – L. Slušnys, vaikų, paauglių psichiatras (VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“)


Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis

Kultūriniai renginiai

2020-01-10 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų dailės mokytojų konferencijos – plenero „Dailės mokytojas: nuostatos ir praktika. Aktualijos ir perspektyvos“ kūrybinių darbų paroda „Zyplių etiudai“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-02-01 - 27 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaro „Liejimas akrilu – magiška spalvinių efektų technika“ kūrybinių darbų paroda.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-02-01 - 27 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų dailės mokytojų konferencijos – plenero „Dailės mokytojas: nuostatos ir praktika. Aktualijos ir perspektyvos“ kūrybinių darbų paroda „Zyplių etiudai“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis

Registruojame

2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2020-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Kursai užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą,
„Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.)
3 prioritetas

Kursai prasidės surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 70.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
3 prioritetas.


Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2020-xx-xx 17:30 KPKC, Vytauto pr. 44
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programą (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės) (48 val.).
3 prioritetas

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 195.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į mokymo programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                      
Kaina: 96.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2020-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į mokymo programą „Mokytojo padėjėjų rengimo programa“ (107 ak. val.).
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.
Informacija el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kaina: 180.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame asmenis, ketinančius dirbti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjais, į mokymus pagal  programą „Mokytojo padėjėjų rengimo programa“ (107 ak. val.).
Mokymai vyks ir jų datos bus skelbiamos surinkus dalyvių grupę.
Informacija el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
                                                                                                                                  

Kaina: 180.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis