Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2019-11-14 13.00 KPKC, Vytauto pr.44
„Palankūs būdai kurti ir palaikyti pozityvų mokinio ir mokytojo santykį“.
Lektorė – psichol. A. Blandė.
1 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 16.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-11-15,16,17 18.00 Kaišiadorių r., Beržės g. 4, Gegužinės k., Palomenės sen. Edukacinė stovykla „Savaitgalis su kanklėmis“. Seminaras muzikos, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams, folkloro ansamblių vadovams „Lietuvių kankliavimo tradicijos“. Lektoriai - dr. L. Lukenskienė, mokyt. met. L. S. Proškutė, S. Barkauskas.
3 prioritetas.
                                                                           Kaina: 3.00€
A. Bakutis                 
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-11-15 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo mokytojams
„Ankstyvojo ugdymo užsiėmimai vaikams iki trejų metų“.
Lektorė – aktorė, teatro pedag. K. Savickytė-Damanskienė.
3 prioritetas


Kaina: 15.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta
2019-11-15 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams, raštvedžiams „Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos“. Lektorė – R. Grigonienė (MRU).
3 prioritetas.                                                                                                             Kaina: 25.00€
G. Tarankienė
Tel. (8 37) 32 40 43
Registruotis
2019-11-16 13.00 Lietuvos muzikos ir teatro akademija – Valdovų rūmai Seminaras – edukacinė išvyka muzikos, meno mokyklų fortepijono mokytojams „Barokinė muzika kaip kultūros epochos fenomenas: kunigaikščių Radvilų atvejis“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.Kaina: 3.00€
A. Bakutis                 
Tel. (8 37) 32 40 52
Registracija baigta
2019-11-16 9.00 1-oji muzikos mokykla, J. Gruodžio g. 25 Seminaras muzikos, meno mokyklų styginių instrumentų mokytojams Instrumentinė miniatiūra styginių atlikimo mene“. Lektorės – mokyt. eksp. I. Karsokienė, mokyt. eksp. L. Krivaitienė.
3 prioritetas.                                                                           Kaina: 3.00€
A. Bakutis         
Tel. (8 37) 32 40 52

 
Registruotis
2019-11-18 13.00 KPKC, Vytauto pr.44
„Pedagoginė veikla ir stresas“.
Lektoriuspsichol. E. Karmaza.
3 prioritetas

Kaina: 16.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-11-19 10,00 KPKC, Vytauto pr.44
„4–7 metų vaikų fonologinio suvokimo tyrimas ir lavinimas“.
Lektorė – logopedė eksp. E. Buraitienė.
2 prioritetas


Kaina: 16.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-11-19 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras pradinių klasių mokytojams
„Darbas su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais vaikais“.
Lektorė – psichol., psichoterap. J. Karvelienė.
1 prioritetas

Kaina: 15.00€
A. Antanavičienė Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-11-20 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras-praktikumas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams „Mokymasis eksperimentuojant“. Lektorė – neform. ugd. pedag. M. Mažintienė.
3 prioritetas.                                                                                                             Kaina: 19.00€
G. Tarankienė Tel. (8 37) 32 40 43
Registruotis
2019-11-20 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Vadovavimo psichologija ir lyderystė“.
Lektorius – psichol. J. Belte (VGTU).         
                                                                                                                
Dalyviai - švietimo, kultūros, sporto ir kt. įstaigų vadovai, pavaduotojai, mokytojai ir kt. darbuotojai.

3 prioritetas.
Kaina: 20.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-11-20 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras biologijos mokytojams Dopingas: vaistas, sporto palydovas ar nuodas?“. Lektorė – J. Stanislovaitienė (LSU).
3 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 15.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-11-20 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, švietimo įstaigų pavaduotojai.
„Mokytojo autoriteto atspalviai ir jo stiprinimas pedagoginės aplinkos, santykių bei jaunimo priklausomybės nuo informacinių technologijų kontekste“.
Lektorės – psichol., psichoterap. L. Jazbutienė, R. Mikutienė.
3 prioritetas.                                                                                             

Kaina: 20.00€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11
Registruotis
2019-11-21 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams
„Prasmingos vaiko veiklos skatinimas, vaizduotės lavinimas integruojant dailės raišką ir tyrinėjimus“.
Lektorė – aukl. eksp. R. Sriubienė.
2 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 12.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27

Registruotis
2019-11-21 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Mokyklų darbo tarybų narių kompetencija“.
Dalyviai – m
okyklų darbo tarybų nariai.
Lektorius – R. Turonis, Nacionalinės švietimo agentūros specialistas, mediatorius.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-11-21 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, švietimo įstaigų pavaduotojai.
„Verbalinės ir neverbalinės kalbos įtaka ugdymo procesui“.
Lektorė – soc. pedag. R. Veikalienė.
3 prioritetas.                                                                                                        

Kaina: 20.00€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11
Registruotis
2019-11-21 15.00 Sakralinės muzikos m-kla, M. Valančiaus g. 8 Seminaras muzikos mokytojams, chorų, ansamblių vadovams „Šv. Cecilijos, muzikų globėjos, šventė „Skambanti mokykla“. Lektoriai - vysk. E. Bartulis, kun. dr. V. Sikorskas.
3 prioritetas.
Kaina: 3.00€
A. Bakutis                 
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-11-22, 2019-11-26 xx Internetas „Komunikavimo (bendravimo) kompetencijų ugdymas pamokose. Pamokų planai, įsivertinimo įrankiai mokiniui ir mokytojui, praktiniai pavyzdžiai“. (12 akad. val.).
Nuotolinis seminaras.
Dalyviai – į
vairių dalykų mokytojai.
Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė.
3 prioritetas.                                                                                                          

Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-11-22 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams
„Vaikų emocinio intelekto ugdymas pagal dr. Mahac Arora programą: teorija ir praktika“.
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
2 prioritetas

Kaina: 17.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta
2019-11-25 14.30 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras neformaliojojo, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams, klasių vadovams ,,Inovatyvus mokytojas - motyvuotas mokinys neformaliojo švietimo veikloje“. Lektoriai – mokyt. met. L. Nakutienė, T. Jurkuvėnas, I. Žemaitė. 
3 prioritetas.  
                                                                                                                                                                                                                                                                              Kaina: 3.00€
 A. Bakutis               
Tel. (8 37) 32 40 52

Registruotis
2019-11-26 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Užbaigtų bylų tvarkymas ir apskaita 2019 metais ir numatoma dokumentų valdymo pertvarka“.
Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė (VGTU).
Dalyviai - švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai.

3 prioritetas.                                                                                                             


Kaina: 28.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-11-26 14.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras teatro, lietuvių literatūros, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams „Poezijos teatras. Meninio žodžio fenomenologija. Kalbos kultūros naujos meninės raiškos patyrimo praktikos“. Lektorius – režisierius R. Vaitkevičius
3 prioritetas.
Kaina: 20.00€
A. Bakutis                 
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-11-27 10.00 A. Kačanausko muzikos m-kla, Aušros g. 32 Seminaras muzikos, meno mokyklų smuiko mokytojams „Garso formavimas, techninių problemų sprendimai griežiant smuiku“. Lektorė – mokyt. eksp. I. Gylytė.                                            
3 prioritetas.                                                                           
Kaina: 10.00€
A. Bakutis            
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-11-27 13.00 Panevėžiukas - Kėdainiai Seminaras – edukacinė išvyka ateitininkų kuopų vadovams, tikybos mokytojams „Kėdainių krašto sakralinis paveldas“. Lektorius – dr. G. Žalėnas (VDU).
3 prioritetas.
Išvykstama nuo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro.Kaina: 3.00€
A. Bakutis                 
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-11-27 14:00 Kauno arkivyskupijos mažoji salė, Papilio g. 5
Seminaras tikybos ir kitų dalykų mokytojams, klasių auklėtojams „Penki intelektai kūno, sielos ir dvasios ugdymui“.
Lektorė – dr. L. Šalučkienė.
3 prioritetas.

Kaina: 28.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72032
Registruotis
2019-11-27 14.00 A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Ašigalio g. 23 Seminaras žmogaus saugos, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Vaiko saugos sampratos ugdymas, taikant netradicinius metodus ir priemones“. Lektoriai – Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos pedagogų komanda.
3 prioritetas.                                                                           Kaina: 3.00€
A. Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-11-27 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras pradinių klasių mokytojams
„Diagnostinių mokinių pasiekimų vertinimo įrankių (teksto suvokimo, rašymo, pasaulio pažinimo) nagrinėjimas ir jų taikymas ugdymo procese“.
Lektorė – N. Venskuvienė, Nacionalinės švietimo agentūros metod. eksp., VU dėstytoja.
1 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 15.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-11-28 13,00 KPKC, Vytauto pr.44
„Sveiko balso išsaugojimas ir jo sutrikimų korekcija“.
Lektorė – logopedė, ergoterapeutė E. Šiauterienė.                                                                                  
3 prioritetas

Kaina: 15.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-11-28 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Interaktyviųjų programėlių taikymas pamokoje“.
Dalyviai – į
vairių dalykų mokytojai.
Lektorius – M. Dubosas (KTU).

3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-11-28 8.00 Kaunas - Biržai Seminaras – edukacinė išvyka muzikos mokyklų mokytojams „Lietuvos baroko paveldas Biržuose. Senovinės muzikos interpretacijos ir atlikimo ypatumai“. Lektoriai – mokyt. eksp. J. Žemaitytė, mokyt. met. J. Snudaitienė, vyr. mokyt. Z. Sivakova.
3 prioritetas.
Kaina: 3.00€
A. Bakutis                 
Tel. (8 37) 32 40 52
Registracija baigta
2019-11-29 13.00 J. Naujalio muzikos g-ja, Kęstučio g. 85 Seminaras muzikos, meno mokyklų pučiamųjų instrumentų mokytojams „Trombonininko Jacques Mauger autorinė paskaita ir meistriškumo kursai“. Lektorius – prof. J. Mauger (Prancūzija).
3 prioritetas.                                                                           
Kaina: 20.00€
A. Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-12-03 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Praktinis seminaras „10 tvarkos aprašų, padėsiančių įstaigoje įgyvendinti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus“.
Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė (VGTU).

3 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 28.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-12-05 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Antrinių medžiagų panaudojimas mozaikoje“.
Dalyviai – į
vairių dalykų mokytojai.
Lektorė – K. Alšauskienė, vyr. nefor. ugdymo mokyt., Keramikos Akademijos įkūrėja, LDS narė.

3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-12-12 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai
Seminaras „Refleksija: kaip ją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui“
Lektorė - Julija Ladygienė, švietimo konsultantė, tyrėja ir kūrėja, lietuvių kalbos mokytoja, ,,Renkuosi mokyti!” programos alumnė, ,,Forvardas” Laisvosios mokyklos modelio vystymo grupės vadovė.
3 prioritetas

Kaina: 25.00€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11  
Registruotis

Kursai

2019-10-01 - 2019-11-08 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas
PEDAGOGIKA - 2019 m. spalio 2, 9, 16, 23, 30 d. 15 val.
PSICHOLOGIJA - 2019 m. spalio 1, 4, 15, 18, 25 d. 14 val.
DIDAKTIKA - 2019 m. lapkričio 4, 5, 6, 7, 8 d. 14 val.

1 prioritetas.


Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-11-5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 17:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės) (48 val.), (tęsinys).
Lektorė – mokyt. metod. K. Grigaitė-Bliūmienė
3 prioritetas.


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-12-04,05,06 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 

3 prioritetas.Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-12-11, 12, 13 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė.
3 prioritetas.                                                                                                           

Kaina: 160.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis

Konferencijos

2019-11-15 11.00 KTU inžinerijos licėjus, Vaidoto g. 11
Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija-dirbtuvės „Geniali inžinerija“.
Pranešėjų registracija iki lapkričio 4 d. el. p. vilija.sukiene@inzinerijoslicejus.ktu.edu
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-11-21 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Erasmus + (KA2) programos strateginės partnerystės projekto „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ konferencija-intelektinių produktų, leidinių pristatymas, viešinimas.
Dalyviai - švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. 
1 prioritetas.Kaina: 0.00€
G. Tarankienė
Tel. (8 37) 32 40 43
Registruotis
2019-11-22 13.00 „Vyturio“ g-ja Taikos pr. 51 Respublikinė muzikos mokytojų ir mokinių metodinė praktinė konferencija „Inovacijos muzikos pamokoje“, skira šv. Cecilijos dienai.
3 prioritetas.Kaina: 0.00€
A. Bakutis                 
Tel. (837) 32 40 52,
A. Bancevičienė
Registruotis
2019-11-26 13:30 J. Laužiko m-kla, Tunelio g. 14, Kaunas
Tarptautinė mokytojų ir mokinių konferencija „Menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“.
Registracija iki lapkričio 19 d. tel. 8611 32 126, el.p.: platinakg@gmail.com

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
R. Kruopytė,
K. Grigaitė-Bliūmienė
Tel. 8 611 32126
Registruotis
2019-11-29 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Respublikinė geografinė – aplinkotyrinė konferencija „Paskui rasos lašą“, skirta geografui dr. Rimantui Krupickui atminti.
Registracijos pradžia - 9.30 val.

3 prioritetas.                                                                            

Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė,
Tel. (8 37) 32 39 41
Š. Gerulaitis
S. Šabanovas
Registruotis
2019-12-04 13.00 KPKC, Vytauto pr.44
„ Adaptacija mokykloje: sėkmės kriterijai ir iššūkiai“.
Lektoriai -  jungtinė lektorių grupė
1 proritetas

Kaina: 0.87€
V.Segalovičienė
Tel.(8 57) 20 01 27
S.Drazdavičienė
Registruotis
2019-12-05 10.30 Kauno „Vyturio“ gimnazija, (Taikos pr. 51) Respublikinė bibliotekininkų konferencija „Mokyklos biblioteka – ugdymo veiklų dalyvė“.
Registracijos pradžia 9.30 val.
3 prioritetas
Kaina: 0.00€
I. Valentukonienė
(8 37) 32 40 50
Registruotis

Metodiniai renginiai

2019-11-14 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Metodinis renginys „Ugdymas lauke: kaip užauginti laimingesnį vaiką?“.
Veda – Ž. Karpis, pirmojo Lauko darželio ir pradinės mokyklos Lietuvoje įkūrėjas, vadovas, Vilniaus kolegijos lektorius, įgijęs tarptautinį lauko pedagogo laipsnį Jungtinėje Karalystėje.
3 prioritetas

Kaina: 0.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta
2019-11-14 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Antikorupcinio švietimo nemokama paskaita „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos prevencija“.
Lektorė – D. Paštuolienė, LR STT Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė.  
Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, darbuotojai.

Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-11-15 13.00 Kauno apygardos prokuratūra, Laisvės al. 32
Tarpinstitucinis prevencinis bendradarbiavimas „Baudžiamojo proceso paskirtis“.
VedaD. Valkavičius, Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras.
2 prioritetas.

Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis
2019-11-19 14.00 B. Brazdžionio m-kla, Partizanų g. 22
Dainavos seniūnijos matematikos mokytojų metodinis renginys „Inovatyvus vertinimas matematikos pamokose“. Veda – mokyt. met. A. Gicevičienė, mokyt. met. R. Sanspreiškienė.
1 prioritetas.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
D.Deobald
Registruotis
2019-11-20 12 Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Sandėlių g. 7
Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim“.
Metodinė diena Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre „Kultūros terapija praktikoje. Savęs pažinimo maršrutai“.
3 prioritetas

Kaina: 0.87€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27,
T. Lagūnavičius
Registruotis
2019-11-21 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Apskritasis stalas „Prokuratūros veikla ir funkcijos“.
VedaD. Valkavičius, Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras.
2 prioritetas.

Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis
2019-11-27 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Metodinis renginys muzikos mokytojams „Muzikinio ugdymo aktualijos. Naujosios E. Veličkos knygos „Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje“ pristatymas“.  Knygą pristatys autorius E. Velička.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52
Registruotis
2019-11-27 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Vadovai, pavaduotojai, ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, švietimo specialistai.
Informacinis renginys „Erasmus+ ateitis ir dabarties galimybės“. Informacija apie esamus ir planuojamus projektus, projektų pateikimo taisykles, naujoves būsimiems projektams: kur ieškoti informacijos, kaip pildyti paraiškas.
Veda – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11
Registruotis
2019-11-28 13.00 „Saulės“ g-ja, Savanorių pr. 46
Metodinis renginys matematikos mokytojams, atlydėjusiems komandas į Tarptautinę mergaičių komandų olimpiadą, „Matematikos uždavinių programavimas“
Veda – mokyt. met. I. Karosevičienė, J. Matulaitė.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
S. Drazdavičienė
Registruotis
2019-11-30 11:00 Kauno technologijos universitetas, Studentų g. 48
Metodinė valanda įvairių dalykų mokytojams „Perkeičia vandenį“. Veda - A. Grigaitytė, Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė,
I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72032
Registruotis

Renginiai mokiniams

2019-11-14 14:00 Kauno Maironio universitetinė g-ja, Gimnazijos g. 3
Kauno miesto mokyklų ir Lietuvos maironiečių draugijos narių poezijos šventė-konkursas „O ji, padavusi man lyrą...“.
Informacija ir registracija el. p.: juditasakaliene@yahoo.com

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
J. Sakalienė
Tel. 8 611 30322
Registruotis
2019-11-14 14.00 V. Kuprevičiaus prog-ja, Kovo 11-osios g. 94
Tarpdalykinė viktorina  Kauno miesto BMT ir kitų mokyklų 7 klasių mokinių komandoms  „Integruotoji matematika“.
REGISTRACIJA iki lapkričio 8 d. el.p. sonata.alijosiene@gmail.com 
 Nuostatai https://www.kpkc.lt/images/Dokumentai/Renginiai_mokiniams/2019/09/Tarpdalykin%C4%97s_viktorinos_nuos...


Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
S. Alijošienė
Registruotis
2019-11-18 13:00 Internetas
 Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 7 - 8 klasių mokinių etikos konkursas „Šalia manęs - kitas žmogus“.
Lapkričio 18 d. konkurso užduotys bus paskelbtos Lietuvos etikos mokytojų asociacijos tinklalapyje etikai.lt

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
I. Stanislovavičienė,
P. Žemaitienė
Tel. 8 670 47027
Registruotis
2019-11-19 10.00 Mokyklose 31-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. I (mokyklinis)  etapas.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
K.Serapinaitė,
R.Brazaitienė
Registruotis
2019-11-19 14.00 B. Brazdžionio m-kla, Partizanų g. 22 Dainavos seniūnijos mokyklų 7–8 klasių mokinių komandų matematikos viktorina „MMM“. Veda – mokyt. met. G. Augulis.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
A. Gicevičienė
Registruotis
2019-11-20 13:30 Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, Aukštaičių g. 78
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų I - II gimnazijos klasių mokinių protų mūšis „Kalba valdo net karalius“.
Registracija iki lapkričio 13 d. https://forms.gle/bgBvZoq1gnfohA6SA

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
 R. Gadeckienė
Tel. 8679 50576
Registruotis
2019-11-20 14:00 Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, Muitinės g. 8, 7 audit.
Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 10 - 11 klasių mokinių vertimo iš/į anglų kalbą konkursas.
Registracija iki lapkričio 15 d. el. p.: jurate.radaviciute@lsmugimnazija.lt

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
J. Radavičiūtė
Tel. 8 678 13793
Registruotis
2019-11-21 13:00 Kauno Rokų gimnazija, Vijūnų g. 2 Tarptautinio bendrojo ugdymo mokyklų 5 -12 klasių mokinių dienoraščio konkurso „Tylėti sunku“ baigiamasis renginys.

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
E. Jankūnas
Tel. 8 658 33737
Registruotis
2019-11-21 13.00 „Saulės“ g-ja, Savanorių pr. 46
Gamtamokslinis turnyras Kauno miesto I-II gimnazijos klasių mokinių komandoms  „Žinau, moku, galiu“.
REGISTRACIJA iki lapkričio 18 d. paspaudus nuorodą https://forms.gle/bNjZ4AfUfHdhCt6T8
Nuostatai https://www.kpkc.lt/images/Dokumentai/Renginiai_mokiniams/2019/09/NUOSTATAI_-_%C5%BDinau_moku_galiu....

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-11-26 10.00 Kauno įgulos Karininkų Ramovė, A. Mickevičiaus g. 19 Kauno miesto ir rajono moksleivių 15-asis patriotinės dainos konkursas, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai.Kaina: 0.00€
A. Bakutis                 
Tel. (837) 32 40 52,
A. Pukinskienė
Registruotis
2019-11-28 13.00 „Saulės“ g-ja, Savanorių pr. 46
Tarptautinė mergaičių komandų matematikos olimpiada.
REGISTRACIJA iki lapkričio 21 d. https://forms.gle/oYRbXd511a5ZQamZA
Nuostatai https://www.kpkc.lt/images/Dokumentai/Renginiai_mokiniams/2019/09/2019-10-29_Nr._V-447_Mergai%C4%8Di...

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
tel. (8 37) 32 41 58,
I. Karosevičienė
Registruotis
2019-11-29 13.00 Panemunės prad. m-kla, Kariūnų pl. 5 Respublikinis ugdymo įstaigų pramoginių šokių sceninių kompozicijų festivalis „Draugystės tiltai – 2019“.Kaina: 0.00€
A. Bakutis                 
Tel. (837) 32 40 52,
I. Šlapikienė
Registruotis

Renginiai trečiojo amžiaus universiteto studentams

2019-11-19 11.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Pedagogai senjorai.
„Mokymosi traukinys niekada nenuvažiuoja – įlipti galima bet kurioje stotelėje“.
Informacinis renginys senjorams apie fizinį aktyvumą, maisto gaminimą, aktyvų įsitraukimą į amžiui draugišką bendruomenę ir miesto kūrimą.
Lektorė – E. Šatienė, Senjorų iniciatyvų centras.


Kaina: 0.00€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11
Registruotis
Antradieniais 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Body flex“ mankšta. Veda – I. Baguckienė.
(Laisva, liemens neveržianti sportinė apranga, storesnės puskojinės, kilimėlis arba rankšluostis pasitiesti).
Būtina registracija.


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
Ketvirtadieniais 13:15 KPKC, Vytauto pr. 44
Jogos mankšta.
Vedamokyt. met. J. Barauskaitė.
(Sportinė apranga, kilimėlis pasitiesti).
Būtina registracija.


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
Penktadieniais 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“.
Vedatautodailininkė A. K. Aglinskaitė (Leporda).
Būtina registracija.

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Kultūriniai renginiai

2019-11-04 - 15 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių tapybos, fotografijos, žemės meno projekto – plenero „Pajausk rudenį. Ženklai ir atspindžiai Kauno tarpukario architektūroje“ kūrybinių darbų paroda. Plenero aptarimas ir laureatų apdovanojimas lapkričio 6 d. 14 val.Kaina: 0.00€
A. Bakutis                 
Tel. (837) 32 40 52
Registruotis
2019-11-19 13.00 Kauno miesto rotušė, Rotušės a. 15 Respublikinio 5-12 klasių mokinių tapybos darbų konkurso „Spalvos ir vaizduotės galia“ laureatų apdovanojimas ir kūrybinių darbų paroda. Kaina: 0.00€
A. Bakutis                 
Tel. (8 37) 32 40 52,
J. Audėjaitis
Registracija baigta
2019-11-21 - 2019-12-20 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Respublikinio 5-12 klasių mokinių tapybos darbų konkurso „Spalvos ir vaizduotės galia“ kūrybinių darbų paroda.Kaina: 0.00€
A. Bakutis              
Tel. (837) 32 40 52
Registruotis
2019-11-22 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ renginys:
popietė „Kuo svarbus Vaižgantas po 150 metų“.
Veda – muziejininkas Remigijus Jakulevičius (Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus).Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Registruojame

2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-xx-xx 17.15 KPKC, Vytauto pr. 44 REGISTRUOJAME asmenis (įvairių sričių specialistus ir technologijų, dailės, informacinių technologijų bei kitų dalykų mokytojus), turinčius bazinius darbo kompiuteriu įgūdžius, į tęstinius 320 val. trukmės kursus „Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“,
sudarytus iš 3 modulių: 1) „
Interjero projektavimas, atliekant brėžinius 
kompiuterine projektavimo programa AutoCad" (106 akad. val.: 59 kontaktinės akad. val.  ir 47 akad. val. savarankiško darbo); 2) „Interjero vizualizacijų kūrimas kompiuterine ArchiCad programa“(106 akad. val.: 59 kontaktinės akad. val.  ir 47 akad. val. savarankiško darbo); 3) „Gyvenamosios erdvės interjero projektas" (108 akad. val.: 59 kontaktinės akad. val.  ir 49 akad. val. savarankiško darbo).
Kursai vyks 2 kartus per savaitę nuo 17.15 val., surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 501.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx 17.15 KPKC, Vytauto pr. 44
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

1 prioritetas.
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).

Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas,

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę. 

1 prioritetas.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė,
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis