Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2019-02-18 13.00 KPKC, Vytauto pr.44
„Ugdomieji žaidimai hiperaktyviems, agresyviems ir kitiems vaikams ikimokyklinėse įstaigose“.
Lektorius – psichol. dr. T. Lagūnavičius.
3 prioritetas.                                                                                                           

Kaina: 17.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta
2019-02-19,20 10.00; 9.00 Gedimino sporto ir sveikatinimo g-ja, Aukštaičių g. 78
„Olimpinių vertybių ugdymo programa“.
Lektoriai – mokyt. R. Mežvinskis, mokyt. met. J. Gvergždienė.
Dalyviai - kūno kultūros mokytojai, nedalyvavę OVUP mokymuose.
Turėti sportinę aprangą.
(Seminaro pradžia vasario 19 d. - 10 val.; 20 d. - 9 val.)

3 prioritetas.                                                                                                               


Kaina: 3.00€
L. Vaitkevičienė,
Tel. (8 37) 32 39 41
Registracija baigta
2019-02-19 10.00 Panemunės pradinė mokykla, Kariūnų pl. 5 Seminaras šokio mokytojams „Šokis choreografijos pamokose“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.Kaina: 3.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52
Registruotis
2019-02-19 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams
„Pasakos vaikams – sekti, įveikti, įtraukti“. Lektorė – aktorė, teatro pedag. K. Savickytė-Damanskienė.

1 prioritetas 
Kaina: 19.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta
2019-02-19 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Kritinio mąstymo ugdymas“.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
Lektorius – psichol. J. Belte.

1 prioritetas.                                                                            Kaina: 17.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-02-19 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras chemijos mokytojams „Oksidacijos-redukcijos procesai chemijoje. Oksidacijos laipsniai neorganinėje ir organinėje chemijoje. Probleminis mokymas temos „Cheminės metalų savybės“ pavyzdžiu“. Lektorius – prof. A. Šulčius (KTU).
3 prioritetas.                                                                                                            

Kaina: 15.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-02-20 11.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams „Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse“. Lektorės – mokyt. eksp. V. Savickaitė, mokyt. J. Muningienė.
3 prioritetas.Kaina: 23.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52


Registracija baigta
2019-02-21 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas, taikant mąstymo žemėlapius“ (12 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

1 prioritetas 

Kaina: 10.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-02-21 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojams
Ruošiamės 2019 m. Kauno ikimokyklinukų chorinio dainavimo festivaliui“.
Lektorė – mokyt. eksp. J. Urnižienė.
1 prioritetas 


Kaina: 10.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-02-21 13.00 KPKC, Vytauto pr.44
„Pedagogų emocinio potencialo stiprinimo galimybės“.
Lektorė – doc. dr. G. Slušnienė.
3 prioritetas

Kaina: 15.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-02-22, 2019-02-25 xx Internetas Nuotolinis seminaras „IKT diegimas švietimo organizacijoje“.
Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė.

Dalyviai – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, įvairių dalykų mokytojai.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 16.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-02-22 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams, vadovams
„Pedagogo metinių užduočių parengimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje metinės veiklos vertinimo pokalbiui“.
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
1 prioritetas 

Kaina: 18.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-02-23 16.30 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, A. Vienuolio g. 1, Vilnius Seminaras – edukacinė išvyka „A. Puškino „Pikų damos“ atspindžiai P. Čaikovskio operoje“. Lektorė – E. Valantinienė.
3 prioritetas.Kaina: 3.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52


Registracija baigta
2019-02-26 13:00 A.Puškino gimnazija, Vytauto pr. 50
Seminaras įvairių dalykų mokytojams Tarpdalykinės ugdomosios technologijos „Intelektas“ įdiegimas ir taikymas mokyklose“.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
2 prioritetas

Kaina: 0.87€
Z.Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-02-26 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminarų ciklas ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojams, ugdymo įstaigų ir miesto bendruomenėms, mokinių tėvams „Pilietiškumas ir atsakinga visuomenė: Kauno įvairenybės pasitinkant Kauną, kaip Europos kultūros sostinę 2022“. Pirmasis seminaras Netikėtumai Kauno senamiestyje: žibalinė, piršto atspaudas, grindinio inkrustacijos, vabalai ir mauzoliejus“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.
Kaina: 12.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52Registruotis
2019-02-27 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams
„Kūrybiškumo įgalinimas ikimokyklinės/priešmokyklinės įstaigos veikloje naudojant L. Navickienės emocinio imitavimo metodą“.
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
1 prioritetas 


Kaina: 18.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-02-27 15.00 Kauno tautinės kultūros centro Teatro studija, Kovo 11-osios g. 108 Seminaras teatro ir pradinių klasių mokytojams  „Teatras – kaip priemonė ugdyti vaikų kritinį mąstymą ir  kultūrinį sąmoningumą“. Lektorės – mokyt. eksp. D. Stasiulevičienė, mokyt. eksp. V. Vyšniauskaitė.
3 prioritetas.Kaina: 3.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52Registruotis
2019-02-28 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras „Žaidžiame Lietuvą ugdomosios meninės raiškos pagalba“.
Lektorės – A. Kairionienė (VDA), D. Gerdzevičienė VšĮ„Vaikystės takas“.

Dalyviai –  ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
3 prioritetas.                                                                                                               
Kaina: 17.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-02-28 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ,,Istorijų pasakojimo metodas mokymo procese“.
Lektorė – dr. A. Urbonienė.
Dalyviai 
– įvairių dalykų mokytojai.
3 prioritetas.                                                                                                                

Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-03-01 13.00 J. Jablonskio g-ja, Aušros g. 3
„Mažasis golfas mokyklose“.
Lektorius – golfo treneris T. Pranevičius (PGA LTU viceprezidentas).
Dalyviai – kūno kultūros mokytojai, dirbantys 1–6 klasėse.
Informacija tel. 8 611 20132, el. p. tomas@golfotreneris.lt

3 prioritetas.                                                                            Kaina: 0.87€
L. Vaitkevičienė,
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Kursai

2019-02-11,12,13,18,19,20 13.00 KPKC,Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.


Kaina: 55.00€
L.Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-02-19, 2019-02-28, 2019-03-13, 2019-03-18 12.00, 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Mokymo programa „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
Mokymų pradžia 2019 m. vasario 19 d. - 12 val., 2019 m. vasario 28, kovo 13, 18 d. - 14 val. 
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 96.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-03-04 - 2019-04-12 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).

Datos:
I DALIS - 2019 m. kovo 4, 6, 13, 15, 18 d. 14 val.
II DALIS - 2019 m. kovo 19, 21, 26, 28, balandžio 2 d. 14 val.
III DALIS - 2019 m. balandžio 8, 9, 10, 11, 12 d. 13 val.

Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis

Konferencijos

2019-02-23 10.00 M. Petrausko muzikos mokykla, V. Krėvės pr. 54 Respublikinė muzikos ir meno mokyklų mokytojų konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos (meno) mokykloje“.Kaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52,

O. GricijonasRegistruotis
2019-02-28 13:00 M.Mažvydo progimnazija, Šiaurės pr. 55, Kaunas
Kauno miesto mokinių ir mokytojų skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje: skaitymas – emocija – kultūra“, skirta tarptautinei gimtosios kalbos dienai.
Registracija iki vasario 11 d. tel. (8 37) 31 20 47, el. p. auksas2@gmail.com


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
A. Petruševičienė
Tel. 8 689 33939
Registruotis
2019-02-28 13.00 J. Grušo meno gimnazija, Šarkuvos g. 13 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir 9-12 klasių mokinių konferencija „Modernaus meno judėjimai ir žymiausi jų dailininkai“. Konferencijos nuostatai: https://www.kpkc.lt/index.php/renginiai-mokiniamsKaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52,

N. Šimienė


Registruotis

Metodiniai renginiai

2019-02-12 15.00 Rokų g-ja, Vijūnų g. 2
Praktikumas Kauno Rokų gimnazijos įvairių dalykų mokytojams „Office 365“ galimybių panaudojimas klasės auklėtojo veikloje“. Veda – mokyt. met. V. Valiuvienė.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-02-19 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Susitikimas su istoriku, publicistu, LR Seimo nariu dr. Arvydu Anušausku ir jo monografijos „Aš esu Vanagas“ pristatymas - diskusija.
Dalyviai - istorijos ir kitų dalykų mokytojai, Kauno miesto bendruomenė.

Renginys perkeliams iš vasario 12 d. į vasario 19 d.
Atsiprašome už galimus nepatogumus.
Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-02-26 13.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Metodinis renginys „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiais vaikų pasiekimų vertinimo patirtis“. Veda – ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos.
3 prioritetas

Kaina: 0.00€
A. Antanavičienė Tel. (8 37) 20 01 27, L. Kanienė
Registruotis
2019-02-27 14.00 L.-d. „Vaivorykštė“, Geležinio Vilko 9. Renginio „Žiemos mozaika 2019. Užšaldyti lede“ aptarimas-diskusija. Veda – Lietuvos dailės ugdytojų draugijos narės aukl. met. G. Valeikienė, menų pedagogė mokyt. eksp. J. Tėvelytė.
3 prioritetas

Kaina: 0.00€
A. Antanavičienė Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis

Renginiai mokiniams

2019-02-010-02019-03-05 xx internetas
Matematikos ir dailės plakatų konkursas „Vizuali matematikos taisyklių interpretacija“.
Darbai siunčiami iki vasario 28 d. el. p. plakatokonkursas@gmail.com informacija tel. 8 602 441 48.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-02-10 - 2019-03-01 xx internetu
LFMA inicijuoto respublikinio konkurso „Fizikos bandymai aplink mus“ I etapas.
REGISTRACIJA:
78-ųjų kl. mokiniai registruojami el. p. konkursas7ir8@gmail.com;
910-ųjų kl. mokiniai registruojami el. p. konkursas9ir10@gmail.com;
1112-ųjų kl. mokiniai registruojami el. p. konkursas11ir12@gmail.com

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-02-23 10.00 Šiaulių universitetas
Šiaulių universiteto inicijuotos tarptautinės  XLIX jaunųjų matematikų varžybos. Informacija tel. (8 41) 595 722, el. p. audrone.grisiuviene@su.lt
Dalyviai - pakviesti 9-12 klasių mokiniai.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-02-27 xx KTU Vaižganto prog-ja, Skuodo g. 27 8-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-8 klasių Kauno miesto mokiniams. REGISTRACIJA  https://goo.gl/forms/9bVJmDzpogYWzA6V2 iki vasario 15 d.


Kaina: 0.00€
I. Teresienė
TeL. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-02-28 10.00 A. Martinaičio dailės mokykla, Šv. Gertrūdos g. 33 25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados II (miesto) etapas. Dalyvauja užregistruoti 8–12 klasių mokiniai, laimėję mokyklos etapą.
Registracija iki vasario 22 d. el. p. birrutee@gmail.comKaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52,

Ž. Šarakauskas,
B. UlanavičienėRegistruotis
2019-02-28 12:00 Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, III a.
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9–12-ųjų klasių mokinių konferencija „Lietuvos šimtmečio kankiniai“.
Registracija iki vasario 15 d. el. p. katechetikos.c@kn.lcn.lt


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
I. Rakauskienė
Tel. (8 37) 32 04 72

Registruotis
2019-02-28 13:00 Dainavos progimnazija, Partizanų g. 118
Kauno miesto mokinių  konferencija „Vertybių ugdymo kultūra UNESCO mokyklose“.
Registracija iki vasario 18 el. p. aukseur@gmail.com


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
A. Urbonienė
Tel. 8 612 45850

Registruotis
2019-02-28 14:00 A. Puškino g-jos pagrindinis skyrius, V. Krėvės pr. 50
Kauno miesto rusų kalbos viktorina „Pasivaikščiojimas po Lietuvą“.
Registracija iki vasario 22 d. el. p. lianasvacko@gmail.com


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
L. Švačko,
N. Kopylova
Tel. 8 646 65579

Registruotis

Kultūriniai renginiai

2019-02-01 - 28 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Vilniaus mokyklų technologijų mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda „Vilnius – mano miestas“.Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52Registruotis
2019-02-01-28 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Vilniaus mokyklų technologijų mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda „Vilnius – mano miestas“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis

Registruojame

2019- 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursų programą „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 160.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

3 prioritetas.

Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis