KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO TARYBA


Pirmininkas
– Alvydas Bakutis, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas, tel. 32 40 52

Sekretorė – Jūratė Slavinienė, Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos pirmininkė

 

Nariai:

  1. Stanislovas Milašius, Kovo 11-osios gimnazijos direktorius;
  2. Dalia Lapėnienė, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos – daugiafunkcio centro direktorė;
  3. Laimutis Jankauskas, Kauno Jaunųjų turistų centro direktorius;
  4. Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė;
  5. Jūratė Šleinytė, VDU Muzikos akademijos docentė, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė;
  6. Vilija Barzdžiuvienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus pavaduotoja; 


 

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO TARYBOS FUNKCIJOS:

 

 • teikia siūlymus ir pritaria Centro metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklėms ir teikia siūlymus direktoriui Centro veiklos organizavimo klausimais;

 • teikia siūlymus direktoriui dėl darbuotojų skatinimo, ūkinės finansinės veiklos organizavimo, vidaus audito vykdymo;

 • teikia siūlymus direktoriui dėl darbuotojų darbo sąlygų gerinimo;

 • suderina Centro nuostatų projektą, pakeitimus ir papildymus;

 • svarsto kontroliuojančių organizacijų audito pažymas, teikia siūlymus direktoriui dėl Centro veikos tobulinimo;

 • skiria atstovą į atviro konkurso Centro direktoriaus pareigoms užimti komisiją.

Additional information