2017 metų projektai


Įgyvendinami projektai:

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Pilietiška asmenybė – stipri valstybė“ (Centras – pareiškėjas).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) NVO ir miesto bendruomenės įgalinimo srities prioriteto „Nevyriausybinių organizacijų gebėjimų ir darbuotojų kompetencijų stiprinimas, organizacinė parama, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas“ projektas „Vaikų dienos centrų darbuotojų kompetencijų stiprinimas: kokybiškos ir inovatyvios paslaugos“ (Centras – partneris).
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Šiuolaikinės medijos ir informacinis raštingumas: darnios plėtros ir brandžių asmenybių ugdymas“ (Centras – pareiškėjas).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo srities prioriteto „Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimas“ projektas „Lietuvių literatūros ir muzikos klasika visiems“ (Centras – partneris).
 • Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Perspektyvios lyderystės sklaida pedagogų kompetencijų tobulinimui“ SHARETRAIN.  Projekto koordinatoriai – Valjadolido mokytojų tobulinimo ir švietimo inovacijų centras (CFIE, Ispanija), partneriai: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Kaunas, Lietuva), Regionalny Zespol Placowek Wsparcia Edukacji (Opolė, Lenkija), SFEC Aquitaine (Bordo, Prancūzija).
 • Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ (Centras – pareiškėjas, partneriai – Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla, Kauno „Saulės“ gimnazija, Latvijos, Norvegijos, Turkijos švietimo įstaigos).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Socialinių paslaugų plėtros srities prioriteto „Naujų socialinių paslaugų Kauno miesto gyventojams kūrimas, panaudojant socialines inovacijas“ projektas „Paslaugų tinklo stiprinimas prekybos žmonėmis ir seksualinės prievartos aukoms Kauno mieste“ (Centras – partneris).
 • ŠMM Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektas „Viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialinės, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) bendrosios kultūros ir profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų ugdymas“ (Centras – pareiškėjas). 
 • ŠMM Neformaliojo vaikų švietimo projektas „Būk detektyvas“ (Centras – partneris).

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:

 • 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektas „Pažangios LEAN metodologijos taikymas mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“ (Centras – partneris).
 • 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektas „Skaičiuojame kartu (SK)“ (Centras – partneris).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Aplinkosauginio švietimo srities prioriteto „Aplinkosauginio sąmoningumo ugdymas“ projektas „Kaunas – ekologiškai atsakingų gyventojų miestas“ (Centras – pareiškėjas).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Visuomenės sveikatos stiprinimo srities prioriteto „Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija“ projektas „Inovatyvios ir veiksmingos priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos priemonės Kauno moksleiviams“ (Centras – partneris).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Visuomenės sveikatos stiprinimo srities prioriteto „Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika“ projektas „Interaktyvus konsultavimas į pagalbą jaunimui ugdant emocines kompetencijas“ (Centras – partneris). 
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Visuomenės sveikatos stiprinimo srities prioriteto „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas“ projektas „AŠ sveikas ir aktyvus“ (Centras – partneris).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Socialinių paslaugų plėtros srities prioriteto „Naujų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims kūrimas“ projektas „Bendruomenės centro pagalba senyvo amžiaus asmenų ir jų šeimų socializacijai“ (Centras – partneris).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo srities prioriteto „Kultūrinės įtraukties rengiantis paminėti Lietuvos valstybės šimtmetį (2018 m.) skatinimas“ projektas „Tremties laikotarpio aktualizavimas minint Lietuvos valstybės šimtmetį“ (Centras – partneris).

 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo srities prioriteto „Naujų kultūros paslaugų ir produktų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę“ projektas „Bendruomenės jaunųjų talentų koncertas“ (Centras – partneris).

 • Nordplus Horizontal programos projektas „Veiksmingos ateities mokyklos vizija XXI-ame amžiuje“ (partneriai - Centras, Suomijos, Latvijos švietimo įstaigos).
 • SAM Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkurso projektas „Veiksmingų, inovatyvių kompleksinių paslaugų plėtra ugdant vaikų, kurių tėvai priklausomi nuo alkoholio, emocines ir socialines kompetencijas“ (Centras – partneris).
 • SAM Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkurso projektas „Inovatyvios ir veiksmingos alkoholio vartojimo prevencijos priemonės vaikams“ (Centras – partneris).2016 metų projektai


Viešojo pirkimo konkursai:

 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos projekto Pasirengimas įgyvendinti brandos darbą“ viešojo pirkimo konkursas „Seminaro „Pasirengimas įgyvendinti brandos darbą“ organizavimo paslaugos(Centras – paslaugų teikėjas).

Įgyvendinami projektai:

 • Kauno miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginis švietimo projektas „Kaunas - ekologiškas miestas: ekologinio ugdymo inovacijos“ (Centras – pareiškėjas).
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkurso projektas Konkurencingumo didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias kompetencijas(Centras – pareiškėjas).
 • Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2016 m.) Nevyriausybinių organizacijų ir miesto bendruomenės įgalinimo srities prioriteto „Nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimas, organizacinė parama, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas“ (Nr. 2016-4-4.1-1) projektas „Vaikų dienos centrų dabuotojų kompetencijų tobulinimas“ (Centras – partneris).
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Vyresnio amžiaus asmenų medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ (Centras – pareiškėjas).

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:

 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Pilietiška asmenybė – stipri valstybė“ (Centras – pareiškėjas).
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas: kokybiškos ir inovatyvios paslaugos“ (Centras – pareiškėjas).
 • ŠMM ir UPC Pedagogų bendruomenės asociacijų projektas „Mokyklos misija: ko (nesi)tikėtis iš pradinės mokyklos?“ (Centras – partneris).
 • Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga partnerystė: inovatyvūs produktai mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimui“ (Centras – pareiškėjas).
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurso projektas „Asociacijos verslumas = finansinis savarankiškumas“ (Centras – partneris).
 • Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“ projektas „Mokytojų kompetencijų tobulinimas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo link“ (Centras – pareiškėjas).
 • Užsienio reikalų ministerijos „Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos“ projektas „Rytų Ukrainos regiono mokyklų ugdymo proceso kokybės gerinimas pritaikant Kauno švietimo ir ugdymo įstaigų patirtį“ (Centras – pareiškėjas).

 2015 metų projektai


       Vykdomi ES struktūrinių fondų projektai:

 • Nacionalinio egzaminų centro ES struktūrinių fondų projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ atviro konkurso „Mokymo paslaugospirkimo įgyvendinimas, I etapas (Centras – paslaugų tiekėjas).

Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto veiklos – brandos egzaminų užduočių rengėjų, kandidatų darbų vertintojų kvalifikacijos tobulinimas.

 • Nacionalinio egzaminų centro ES struktūrinių fondų projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ supaprastinto mažos vertės pirkimo „Mokymo paslaugosįgyvendinimas, II etapas (Centras – paslaugų tiekėjas).

Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto veiklos – brandos egzaminų užduočių rengėjų, kandidatų darbų vertintojų kvalifikacijos tobulinimas.

 • Nacionalinio egzaminų centro ES struktūrinių fondų projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ atviro konkurso „Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo siejimo su Bendraisiais Europos kalbų Metmenimis aprašo kūrimo ir mokymų paslaugos“ užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) VBE siejimo su BEKM aprašo taikymo ugdymo procese ir vertinime mokymų vertintojams ir užduočių rengėjams vedimas ir organizavimas (Centras – paslaugų tiekėjas).

Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto veiklos – užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų siejimo su BEKM aprašo parengimas, mokymų vertintojams ir užduočių rengėjams vedimas ir organizavimas.

Vykdomi lokaliniai projektai:

 • Kauno pedagogų kvalifikacijos centro visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Atsakingų vartotojų ugdymas Kauno švietimo įstaigose“. Projektas finansuojamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro lėšomis.

Projekto tikslinė grupė – Kauno miesto mokytojai ir mokiniai.

Projekto veiklos - Kauno miesto mokinių ir mokytojų atsakingo vartojimo įgūdžių ugdymas. Organizuoti seminarai, parengtas plakatas – atmintinė, organizuota paroda, išleistas parodos katalogas.

Plačiau...

 • Kauno pedagogų kvalifikacijos centro projektas „Trečiojo amžiaus universiteto asmenų mokymasis gerinti gyvenimo kokybę“. Projektas finansuojamas LR ŠMM pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą.

Projekto tikslinė grupė – Trečiojo amžiaus universiteto asmenys.

Projekto veiklos – gyvenimo kokybės gerinimo, kompiuterinio ir teisinio raštingumo mokymai.

Plačiau...

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:

 • Parengta ir pateikta projekto paraiška Mokytojų kompetencijų tobulinimas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo link“pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“.
 • Parengta ir pateikta projekto paraiška „Rytų Ukrainos regiono mokyklų ugdymo proceso kokybės gerinimas pritaikant Kauno švietimo ir ugdymo įstaigų patirtį“ pagal pagal Užsienio reikalų ministerijos kvietimą teikti paraiškas „Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje“ koncepcijai įgyvendinti.
 • Parengta ir pateikta projekto paraiška „Lietuvos istorinio ir kultūrinio paveldo Vinicios regionui pristatymas skatinant Lietuvos ir Ukrainos švietimo įstaigų bendradarbiavimą“ pagal kvietimą teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas koncepcijai „Lietuvos istorinio ir kultūrinio paveldo pristatymas Ukrainos regionuose“ įgyvendinti.
 • Parengta ir pateikta projekto paraiška Kauno miesto savivaldybės sveikatos apsaugos srities konkursui „Kauno miesto senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas“.