PROGRAMOS

     Kvalifikacijos tobulinimo programa

     Programos, vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje  

     Valstybės tarnautojų mokymo programos

     ECDL

    Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos programos Lietuvos pedagogams

 

PASLAUGOS 

  • Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas.
  • Švietimo vadovų, mokytojų, ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų ugdymas (kvalifikacijos tobulinimas) (Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai asmenims, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją).
  • Tęstinio mokymosi neformaliojo švietimo paslaugos (Kompleksinis socialinės pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursas (neturintiems socialinio pedagogo ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijų) ir Pedagoginių - psichologinių žinių kursas (asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso).
  • „Mokyklos vadybos pagrindai“.
  • „Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“.
  • Metodinė pagalba mokykloms, mokytojams (konsultacijos, seminarai ir kt.).
  • Vaikų turizmo vadovų mokymo programa „Vaikų turizmo renginių organizavimas“.
  • Trenerio licencijai gauti arba pratęsti: „Sportininkų treniravimo pagrindų modulis“ ir „Vienos sporto šakos mokymo programa“.
  • „Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai“ (tėvams apie pozityvią tėvystę, stiprinantys jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius).
  • Trečiojo amžiaus universitetas. Nuo 2008 m. Centras plėtoja mokytojams – senjorams skirtą veiklą, organizuojami įvairūs mokymai bei kursai. Universiteto tikslas – motyvuoti senjorus mokytis visą gyvenimą, skatinant bendradarbiavimą, saviraišką bei patirties sklaidą. Centre veikia trys Trečiojo amžiaus universiteto fakultetai: bendrakultūrinis, sveikatos ir kūrybinių dirbtuvių.

Additional information