Kauno pedagogų kvalifikacijos centras pirmasis šalyje akredituotas centras. Centras akredituotas 5 metams. Akreditacijos pažymėjimas išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007-09-20 įsakymu Nr. ISAK-1851

2013 m. Centras akredituotas pakartotinai. Pažymėjimas AP Nr. 046 išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013-12-05 įsakymu Nr. V-1196.

Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 046

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro misija 

Maksimaliai tenkinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius, naudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su institucijomis, įtakojančiomis neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Tirti, analizuoti, apibendrinti ir skleisti gerąją pedagogų darbo patirtį. Užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą kvalifikacijos tobulinimo srityje. 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro vizija

Moderni, informacinė, metodinė mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo institucija, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas, besiorientuojanti į regiono ir šalies poreikius, infrastruktūros kaitą, Europos Sąjungos švietimo struktūras, tarptautinį bendradarbiavimą bei švietimo sistemos plėtrą. 

Prioritetinės veiklos kryptys
 • darbo sąlygų ir mikroklimato gerinimas
 • informacinių technologijų sistemos kūrimas
 • projektinės veiklos aktyvinimas
 • bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų suteikimas, vykdant valstybės ir miesto vykdomą švietimo politiką
 • vadybos sistemos, atitinkančios aktualų LST EN ISO 9001 standartą ir veiklai taikomus teisės aktų reikalavimus, priežiūra ir nuolatinis tobulinimas 
Pagrindinės veiklos sritys
 • organizacinė metodinė
 • programinė projektinė
 • gerosios patirties sklaida
 • metodinių informacinių priemonių kūrimas ir nuoma
 • tiriamasis darbas
 • materialinės bazės stiprinimas ir naujų technologijų diegimas

Additional information