Metodinis renginys „Nuotolinio mokymo organizavimas Teams aplinkoje“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla 2020 m. gruodžio 1 d. organizavo metodinį renginį „Nuotolinio mokymo organizavimas Teams aplinkoje“.

Vertingos patirties metodinį renginį vedė Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė ir pavaduotoja ugdymui Vilma Milašiūnaitė.

Gerosios patirties sklaidos renginio metu pasidalinta patirtimi organizuojant nuotolinį mokymą Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje. Mokykla yra globalaus Microsoft mokyklų tinklo narė, turinti Microsoft Schowcase school statusą. Inovatyvus mokymas ir mokymosi pasiekimų gerinimas naudojant informacines technologijas yra vienas mokyklos prioritetų nuo 2011 metų. Nuotolinis mokymas mokykloje vyko ir vyksta nuosekliai ir sklandžiai.

Gerosios patirties renginio tikslas – perteikti gerąją patirtį vadybinėje plotmėje, organizuojant nuotolį mokymą. Renginio metu analizuotas nuotolinio mokyklos darbo organizavimas, mokytojų bendradarbiavimo nuotoliniu būdu ypatumai, mokinių mokymosi pasiekimų stebėsena, švietimo pagalbos užtikrinimas bei bendruomenės sutelktumo stiprinimo ir nuotolinio ugdymo kokybės gerinimo strategijos.

Taip pat buvo kalbėta apie svarbiausius skaitmeninius mokymosi įrankius (kalendorius, darbai, mokomieji bloknotai, apklausos, įrašai), be kurių neįsivaizduojama nuotolinė pamoka, galimybė integruoti įvairias svetaines į Teams aplinką. Vieningas šių įrankių taikymas sąlygoja nuotolinio mokymų pamokų sėkmingumą. Mokytojai planuoja nuotolines pamokas, įrašo jas. Pateikiamas mokymosi turinys, aiškinamos sąvokos, vertinimo kriterijus, struktūruojamos užduotys ir nuorodos į papildomus skaitmeninius mokymosi objektus. Pamokų bloknotuose įsivertinama, kiek pasiekti pamokos tikslai. Atsiskaitomuosius darbus pateikia naudodamiesi darbų funkcionalumu. Svarbus yra susitarimų vienodumas ir nuoseklus jų laikymasis visoje mokykloje.  

Nuotolinis mokymas dažnam mokytojui tampa iššūkiu, nes reikalauja permąstyti mokymo metodiką, rasti įrankius mokymui virtualioje erdvėje. Kita vertus, nuotolinio mokymo keliami iššūkiai gali būti sėkmingai sprendžiami dalinantis ir bendradarbiaujant.

 

Dalia Lapėnienė, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė,

Vilma Milašiūnaitė, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui.