Pavadinimas

Kviečiame į tarptautinę konferenciją „Tiksliųjų ir gamtos mokslų sintezė modernioje europinėje mokykloje“

Konferencija „Aš myliu matematiką?!“

Metodinė-praktinė konferencija ,,Pedagogo vaidmuo skatinat ugdymosi motyvaciją“ Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje – daugiafunkciame centre

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus kaip individualybės vaidmuo visuomenėje“

Respublikinė konferencija-seminaras „Kaip sėkmingiau ugdyti mokinius, turinčius emocijų ir elgesio sutrikimų“

Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovų konferencija „Švietimo prioritetai 2017 m.“

Prasmingo skaitymo kelių beieškant...

Vyko tęstinė respublikinė konferencija „XXI a. kompetencijų ugdymas, kaip atsakas į šiuolaikinės visuomenės poreikius“

Ugdymas karjerai – svarbiausi sėkmės kriterijai

The programme of the international conference: Erasmus +. What are the benefits of an international partnership to students’ achievements?

Tarptautinė konferencija „ERASMUS+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams?

Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Inovatyvus ugdymas(-is) gerojoje mokykloje“

Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos konferencija, skirta mokyklų bendruomenių metams, „KURIAME ATEITIES MOKYKLĄ KARTU“

Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Kuriame ateities mokyklą“ (programa)

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams?“ ir parodoje

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Muzikinio ugdymo realijos: Lietuvos ir Švedijos patirtis“.

Tarptautinė konferencija „Kur dingsta žodžiai, kai prasideda žmogus?“

Tarptautinė konferencija „Muzikos mokymo proceso efektyvinimas“

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Muzikos mokymo proceso efektyvinimas“

Kauno miesto mokytojų ir mokinių metodinė-praktinė konferencija „MES KURIAME GROŽĮ, O GROŽIS – GĖRĮ...“

Tarptautinė mokinių ir mokytojų konferencija ,,Mokyklos periodika – iššūkis informaciniam pasauliui“

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų konferencija

Respublikinė metodinė – praktinė mokytojų ir tėvų konferencija „Šeimos ir mokyklos dialogas –vaiko motyvacijos garantas“

Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Dabarties vertybės: tikrovė ir siekiai“

Lyderių forumas „Sėkmės istorijos“

„Esame skirtingi, bet vienas kitam reikalingi“

Respublikinė konferencija „Besimokančių mokyklų gerosios patirties sklaida ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo aspektu“

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „Mokyklos periodika – iššūkis informaciniam pasauliui“. Konferencija vyks 2015 m. gegužės 21 d. 13 val. Kauno “Saulės” gimnazijoje.

Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „Sakralinio meno įtaka šiuolaikinės visuomenės ugdymo procese bei visuomenės kultūrinei brandai“

Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų asociacijos (LPUMA) steigiamasis suvažiavimas – konferencija

Kviečiame į respublikinę konferenciją „Dabarties vertybės: tikrovė ir siekiai“

Kviečiame dalyvauti respublikinėje konferencijoje „Stebiu-tiriu-atrandu-dalinuosi“

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų konferencija

Respublikinė konferencija ,,Ne ilgos kalbos ir derybos, o veiksmas turi trykšti iš jaunimo tarpo“, skirta Prezidento Antano Smetonos 140-osioms gimimo metinėms paminėti

XXI a. kompetencijų ugdymas: mokytojui ir mokiniui

Respublikinė mokyklų gerosios patirties sklaidos konferencija „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link“

KAUNO MIESTO IR RAJONO MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KONFERENCIJA ,,GYVENIMAS – TAI DIDŽIULĖ SCENA, KURIOJE KIEKVIENAS KĄ NORS VAIDINA“, SKIRTA VILJAMO ŠEKSPYRO 450 – OSIOMS GIMIMO METINĖMS

Respublikinė etikos ir filosofijos konferencija Kaune

Tarptautinė praktinė konferencija „Švietimo tobulinimo veiksnių pasitelkimas užtikrinant vaiko gerovę“, skirta Šeimos metams paminėti

Konferencija „Lietuvos Respublikos himnas ir jo giedojimo metodikos taikymas bendrojo ugdymo mokyklose bei gimnazijose“

Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokyklų gerosios patirties sklaidos konferencijoje „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link“

RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „POZITYVIOJI VAIKŲ SOCIALIZACIJA: TENDENCIJOS, IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS“

Tarptautinė konferencija „Kristijonas Donelaitis šiuolaikinėje mokykloje: tradicijos ir novatoriškumas“

Kviečiame dalyvauti metodinėje – praktinėje respublikinėje mokytojų konferencijoje „Švietimo kokybės užtikrinimas kūrybiško mokymo(si) metodais“

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje praktinėje konferencijoje „Švietimo tobulinimoveiksnių pasitelkimas užtikrinant vaiko gerovę“

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokytojų ir 8-12 klasių mokinių konferencijoje „Dangaus toliai: o kas virš mūsų?“

Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokyklų gerosios patirties sklaidos konferencijoje „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link“

Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Žemė mūsų rankose“

Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokytojų, dirbančių pradinio ugdymo pakopoje, konferencijoje „Kūrybiškumas - iššūkiai ir galimybės“.

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „Mokslo ir praktikos sintezė“

Konferencija „Žemės likimas žmogaus rankose“

Pirmoji mokinių konferencija Kauno ,,Paparčio" pradinėje mokykloje

Konferencija – startas besimokančių mokyklų tinklui Kaune

Konferencija, skirta švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms

Respublikinė konferencija „Autizmo spektro sutrikimai: visavertės pagalbos galimybės, patirtis ir perspektyvos“

Vokiečių kalbos tarptautinė konferencija

Konferencija „Maironio idėjos šiuolaikinėje mokykloje: tradicijos ir novatoriškumas“

Konferencija „Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo kultūra: vieningai vardan vaiko“

Konferencija „Vertinimas ugdant“

Konferencija ,,Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo kultūra: vieningai vardan vaiko”

Konferencija skirta atkurtų Lietuvos karinių oro pajegų 20-mečiui

Vokiečių kalbos tarptautinė konferencija

Konferencija „Ekologinis ugdymas darnaus vystymosi kelyje“ PRANEŠIMAI

Konferencija „Ekologinis ugdymas darnaus vystymosi kelyje“

Mokyklinių muziejų veiklos apžiūros konferencija

Konferencija „Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos ugdymas, mokant matematikos“

Kauno miesto mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencija „Ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo patirtis atnaujintų bendrųjų programų kontekste”

Additional information