VILEISIAI 202020 m. gegužės 12 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, tęsdamas vertingos patirties sklaidą pedagoginei bendruomenei, kartu su Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojų komanda organizavo jau trečiąjį metodinį renginį „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant Office 365 programą Teams “ (III dalis). Kaip sekasi organizuoti nuotolinį mokymą(si), patirtimi dalinosi direktorė dr. Dalia Lapėnienė, mokytojos Egidija Diminskienė, Vilma Randienė, Dovilė Maskvytienė, logopedė – specialioji pedagogė Lina Jūraitienė.

„Įpusėjus aštuntai savaitei visos mokyklų bendruomenės jau yra įveikę du didžiulius iššūkius: karantiną ir nuotolinį mokymą“, – referavo mokyklos direktorė. „Klausite „kas bendra tarp šių iššūkių?“ – atsakysime: “tai, kad patys įsisąmoninome, ką reiškia gyventi nuolatinėje kaitoje“. Todėl nuotolinis mokymas, kaip antrasis iššūkis prieš aštuonias savaites, jau po kelių savaičių virto unikalia mokymosi patirtimi, kuomet per labai trumpą laiką buvo įgyta daug žinių, iš esmės patobulinti kompiuterinio raštingumo gebėjimai, įgyti nuotolinio mokymo įgūdžiai, o mokyklos renginiai ir tradiciniai projektai persikėlė į kitą – virtualią erdvę. Šį mokymosi procesą lydėjo ne tik įtampa, nerimas, bet ir bendruomenės susitelkimas, kolektyvinis mokymasis, motyvacija ir siekis teikti aukščiausios kokybės nuotolinį mokymą siekiant pateisinti Microsoft mokyklos vardą. Trečia mokymų dalis skiriama nuotolinio mokymosi proceso refleksijai: kaip keitėsi prioritetai, kompetencija, IT raštingumas bei ugdymo kokybė įgyvendinant nuotolinį mokymą. Įgyta patirtis neįkainojama ir tikrai bus taikoma ateityje. Galime drąsiai sakyti, jog jau šiandien nuotolinis mokymas visam laikui keičia Lietuvos švietimą“, – teigė dr. D Lapėnienė.

VILEISIAI 8

Analizuojant mokyklos nuotolinio mokymo patirtį per pastaruosius du mėnesius, galima išskirti keturis nuotolinio mokymo įgyvendinimo etapus – jų metu skyrėsi prioritetai ir akcentuojamos kompetencijos. Pirmosios dvi savaitės – planavimo etapas. Jo metu aktualiausia buvo sukurti bendruomenės poreikius atliepiančią nuotolinio mokymo organizavimo tvarką, skirtingų bendruomenės narių poreikius atliepiančias nuotolinio mokymo organizavimo taisykles, nuotolinio mokymo planavimo šablonus ir, svarbiausia, – sutelkti bendruomenę ir įsipareigoti laikytis susitarimų, neieškoti paprastesnių kelių, pasitikėti vadovų kompetencija. Šio etapo metu mokytojai dalyvavo gausybėje mokymų, buvo organizuojami vidiniai mokymai, o mokyklos mokytojams ir mokiniams suteikta pagalba buvo – 99% IT srities pagalba. Teams aplinkoje yra daugybė galimybių ir funkcionalumų, kurių buvo mokomasi nuosekliai, pradedant nuo paprastesnių ir pereinant prie sudėtingesnių. Pirmojo etapo metu įsisavinome paprasčiausias Teams funkcijas: prisijungti prie Teams aplinkos, skelbti informaciją įrašų skiltyje, planuoti pamokų tvarkaraštį, jungtis į vaizdo pamokas, įkelti pamokų medžiagą, įkelti skirtukus, kurie iš Teams nukreipia į kitas dažnai naudojamas mokymosi svetaines ar programas. Antrojo etapo prioritetas – prisitaikymas prie pasikeitusios ugdymo organizavimo formos. Jo metu įsitraukė mokiniai, kuriuos reikėjo išmokyti visų tų dalykų, kuriuos dvi savaites mokėsi mokytojai. Jų sėkmę tiesiogiai lėmė bendrųjų kompetencijų ir motyvacijos lygis. Antrojo etapo metu svarbiausiu iššūkiu tapo mokinių saugumo užtikrinimas, pagarba paremtos mokymosi aplinkos kūrimas, mokymosi bendradarbiaujant metodų perkėlimas į virtualią aplinką. Pradėti naudoti sudėtingesni funkcionalumai Teams aplinkoje: Pamokų bloknotas, Užduotys, Apklausos. Aktyviai eksperimentuota su įvairiomis turinio kūrimo programomis ir svetainėmis, siekiant sukurti diferencijuotas, mokinių gebėjimų lygį atitinkančias užduotis. Trečiojo etapo metu susitelkta į pagalbą mokiniams, kuriems nesiseka pilnaverčiai dalyvauti nuotolinio ugdymo procese. Optimizuotas švietimo pagalbos teikimas – pasitelktos mokytojo padėjėjos, bibliotekininkė. Didžioji dalis mokytojų išmoko išnaudoti visus programos funkcionalumus ir visas pamokos užduotis realizuoti Teams aplinkoje. Mokiniai taip pat iš naujo perkūrė mokymosi procesą, susirūpino savo pasiekimais ir artėjančio antrojo pusmečio rezultatais. Ketvirtojo etapo prioritetas – nuotolinio mokymo proceso tobulinimas. Mažėjant su technologijų naudojimu susijusių sunkumų, augant IT raštingumui, vis daugiau dėmesio skiriama pedagogikai ir psichologijai, asmenybės bendrųjų kompetencijų ugdymo galimybei, mokyklos bendruomenės tradicijų perkėlimui į virtualią aplinką, vykdomų projektų įgyvendinimui, neformalaus vaikų švietimo veikloms bei bendradarbiavimui su tėvais. 

Patirtis leidžia suprasti, jog nėra stebuklingų programų ir aplinkų, kurios išspręstų problemas, kurias gali išspręsti tik mokytojas: motyvacijos, atsakomybės, sąžiningumo, savireguliacijos, mokėjimo mokytis, mokėjimo pateikti savo mokymosi rezultatus, bendradarbiavimo ir kt. Pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduriame šiandien, – mokinių mokymosi krūvio optimizavimas, kuris gali būti efektyviai sprendžiamas aktyviai bendradarbiaujant mokiniams ir mokytojams bei gilinantis ir suprantant vieni kitų poreikius.

VILEISIAI 2

Komandinis darbas ir bendradarbiavimo ugdymas dirbant nuotolinio mokymosi būdu – labai svarbus ateinančio laikotarpio prioritetas. Mokinių ir mokytojų socialinių ir emocinių poreikių tenkinimas leidžia efektyviau susikaupti, įsitraukti ir mokytis, priimti pasvertus ir visų bendruomenės narių poreikius atliepiančius sprendimus, puoselėti pozityvius bendruomenės narių tarpusavio santykius, kokybiškai atlikti užduotis bei prisidėti prie bendruomenės narių sveikatos stiprinimo. Įgudus naudotis technologijomis ir įgavus pasitikėjimo jomis, grįžtama prie pamatinių pedagoginių principų ir iš naujo išrandama nuotolinio mokymosi kontekste.

Savo nuotolinio mokymosi patirties refleksija dalinosi Priešmokyklinio ugdymo mokytoja E. Diminskienė, pradinio ugdymo mokytoja V. Randienė, logopedė – specialioji pedagogė L. Jūraitienė bei neformaliojo ugdymo (muzikos) mokytoja D. Maskvytienė. Jos dirba su mokiniais, kuriems pradėti kokybiškai mokytis nuotoliniu būdu buvo sunkiausia. Jų mokiniai yra jauno amžiaus, neturintys informacinių technologijų pamokų savo ugdymo plane, stokojantys savarankiškumo ar kitų bendrųjų kompetencijų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Negalėtume sakyti, kad technologijų naudojimas ugdymui buvo šių mokytojų stiprioji sritis iki nuotolinio mokymo pradžios. Technologijas jos taikė tiek, kiek būtina kokybiškam darbui. Praėjus dviem mėnesiams suprantame, kad jos bei kiti mokyklos mokytojai ir specialistai perėmė mokykloje technologijas aktyviai taikančių mokytojų patirtį ir sukūrė veiksmingą nuotolinio mokymo sistemą labai tinkančią jų mokiniams.

 

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Milašiūnaitė

 

Additional information