Direktoriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovauti centro strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui, nustatyta tvarka juos tvirtinti ir telkti įstaigos bendruomenę jiems įgyvendinti;
 • organizuoti ir kontroliuoti centro darbą, užtikrinti centrui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
 • Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, juos skatinti, skirti jiems drausmines nuobaudas;
 • analizuoti centro veiklos ir valdymo išteklių būklę;
 • tvirtinti centro vidaus struktūrą;
 • nustatyti centro direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis ir darbo apmokėjimo sistemą,, tvirtinti darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 • sudaryti sutartis centro funkcijoms atlikti;
 • tvirtinti centro darbo tvarkos taisykles ir kitus centro vidaus tvarkos dokumentus;
 • sudaryti renginių dalyviams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
 • planuoti centro veiklą ir vertinti materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą;
 • leisti įsakymus, kontroliuoti jų vykdymą;
 • sudaryti darbo grupes ir komisijas;
 • organizuoti centro dokumentų saugojimą ir tvarkymą;
 • rūpintis intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
 • sudaryti sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui;
 • inicijuoti centro savivaldos institucijų veiklą;
 • atstovauti centrui kitose institucijose;
 • vykdyti kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose įstatymuose, centro nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose. 

Additional information