Bibliotekininko pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovaudamasis teisės aktais, vykdo bibliotekos, kaip informacinio centro veiklą, dalyvauja nustatant darbo kryptis ir prioritetus;
 • planuoja, analizuoja, apibendrina bibliotekos–informacinio centro darbą;
 • rengia metinę bibliotekos veiklos ataskaitą, teikia ją centro direktoriui ar atsakingoms institucijoms;
 • rengia bibliotekos–informacinio centro veiklos programą, vykdo programoje numatytas veiklas už kurias yra atsakingas;
 • skleidžia informaciją apie bibliotekos–informacinio centro veiklą;
 • komplektuoja reikalingą literatūrą, prenumeruoja metodinius ir kitus leidinius;
 • pildo, tvarko ir saugo bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;
 • rengia naudojimosi biblioteka–informaciniu centru taisykles;
 • užtikrina darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmę ir rūpinasi fondo apsauga;
 • veda skaitytojų, lankytojų, gaunamų, išduodamų ir nurašomų leidinių apskaitą;
 • aptarnauja, informuoja bei konsultuoja skaitytojus, supažindina su aptarnavimo bibliotekoje ir skaitykloje taisyklėmis, tvarka, moko juos naudotis atviru fondu;
 • analizuoja skaitytojų pageidavimus ir jų pagrindu komplektuoja naują literatūrą;
 • suderinęs su įstaigos direktoriumi, organizuoja bibliotekos fondo patikrinimą;
 • kontroliuoja dokumentų išdavimo skaitytojams terminus, organizuoja darbą su skaitytojais–skolininkais;
 • rengia dokumentus, reikalingus materialinių vertybių apskaitai ir nurašymui;
 • tiria ugdymo įstaigų bibliotekininkų poreikį savišvietai;
 • rengia ir įgyvendina ugdymo įstaigų bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo programas;
 • dalyvauja projektų vykdymo darbo grupėse;
 • dirba komandoje organizuojant kultūrinius renginius arba juos organizuoja: spausdina ir platina reklamą, veda renginius, atlieka kitus organizacinius darbus. Esant reikalui, parengia informaciją reklamai, pasirūpina renginio anonsavimu, palaiko kontaktus su kitais renginių organizatoriais, dalyviais, partneriais;
 • atlieka rengiamų meno parodų bibliotekoje–informaciniame centro organizacinius darbus: rūpinasi eksponavimu, saugojimu, medžiagos susijusios su paroda perdavimu autoriams/ kuratoriams. Esant reikalui, pasirūpina parodų paruošimui transportavimui;
 • laikosi saugos darbe ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • racionaliai ir taupiai naudojasi bibliotekos materialiu ir nematerialiu turtu;
 • kelia profesinę kvalifikaciją, dalyvauja bibliotekininkų mokymuose, diegia žinias praktikoje, skleidžia profesinę darbo patirtį;
 • dalyvauja administracijos organizuojamuose centro kolektyvo susirinkimuose.

 

Additional information