Organizuoti ir koordinuoti Centro veiklą, telkti Centro darbuotojus įstaigos funkcijoms ir uždaviniams vykdyti, atsižvelgiant į šalies švietimo politikos keliamus reikalavimus bei pedagogų ir kitų suaugusiųjų poreikius. Inicijuoti ir koordinuoti programinę, metodinę, projektinę, tiriamąją, viešųjų pirkimų, bendradarbiavimo su LR ir užsienio socialiniais partneriais Centro veiklas; rengti Centro veiklos planus, ataskaitas ir kontroliuoti jų įgyvendinimą; palaikyti Kokybės vadybos sistemą (ISO 9001); kaupti, sisteminti ir analizuoti dokumentus, informaciją bei patirtį, reikalingą Centro uždaviniams spręsti.

Additional information