Organizuoti ir koordinuoti Centro veiklą, telkti Centro darbuotojus įstaigos funkcijoms ir uždaviniams vykdyti, atsižvelgiant į šalies švietimo politikos keliamus reikalavimus bei pedagogų ir kitų suaugusiųjų poreikius: mokyklų metodinės tarybos veiklos organizavimas, ugdymo inovacijų diegimo inicijavimas, kvalifikacijos tobulinimas, su tuo susijusių veiklų koordinavimas ir kontroliavimas, siūlymų teikimas jų tobulinimui; veiklos programų, kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo inicijavimas, jų vykdymo priežiūra, programų įgyvendinimo analizė ir apibendrinimas, siūlymų teikimas jiems tobulinti.

Additional information