MP 1Kauno pedagogų kvalifikacijos centre startavo tęstiniai 107 akademinių valandų trukmės mokymai pagal šios įstaigos parengtą programą „Mokytojo padėjėjų rengimo programa“. Mokymai sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo – grupę sudaro net 29 asmenys.

 

Kaip teigiama Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro tyrime „Ugdymo ir švietimo pagalbos kokybės specialiosiose mokyklose ir specialiojo ugdymo centruose tyrimas“ (2016), 2016 metų duomenimis, iš 330870 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skirtingo tipo bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 41245 mokyklinio amžiaus vaikai, turintys įvairaus lygio specialiųjų ugdymosi poreikių. Tokiems mokiniams reikalinga specialioji pedagoginė pagalba, kurią mokykloje teikia įvairūs specialistai.

„Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos apraše“ (2011) vienas iš nurodytų specialiosios pagalbos mokiniams teikėjų – mokytojo padėjėjas. Dar 2004 m. patvirtintas „Mokytojo padėjėjo pavyzdinis pareigybės aprašymas“, kuriame nurodyti specialieji reikalavimai mokytojo padėjėjui: turėjimas žinių apie mokinių sutrikimų specifiką; gebėjimas dirbti su mokiniais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, (...), naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis; gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Šiame dokumente taip pat nurodoma, kad reikalaujamas mokytojo padėjėjo išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis. Tačiau klasėje dirbant su ypatingu vaiku, mokytojui reikia specialiai šiam darbui parengto padėjėjo. Dar 2008 metais yra patvirtintas „Mokytojo padėjėjo rengimo standartas“. Nepaisant to, mokytojo padėjėjai mūsų šalyje dar nėra rengiami.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuotuose mokymuose dalyviai patobulins kompetencijas, reikalingas šiose veiklos srityse: ugdytinio specialiųjų poreikių tenkinimas; pagalba organizuojant ugdymo procesą; bendravimas ir bendradarbiavimas. Programos dalyviai įgis pedagoginių-psichologinių ir medicininės krypties žinių, būtinų teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

 

Additional information