IMG 20190409 095645Vis sparčiau per žemę įsibėgėja pavasario šviesa. Lyg dideli, balti sidabro paukščiai plaukia debesys nušvitusiu dangumi. Į vaiskią žydrynę vis dažniau krypsta ir mūsų akys, o jausmuose tvyro kažkokia kilnaus laukimo būsena. Ir ne veltui... Artėja balandžio pirmoji – šmaikščioji Juokų diena... 

Taigi tą gražią pavasarišką balandžio pirmosios dieną Kūrybinės Raiškos Asociacija „ Kauno branduma“ pakvietė kauniečius bei miesto svečius į Kauno Pedagogų Kvalifikacijos Centro salę, kurioje vyko Kauno brandumiečių renginys – literatūrinė-edukacinė popietė ,,Pajuokaukim tarmiškai“. Renginio dalyvius, žiūrovus bei svečius sveikino, džiugios nuotaikos palinkėjo KRA ,,Kauno branduma“ pirmininkas Vitas Petraitis. Jis pristatė renginio dalyvių atstovaujamus regionus ir jų stalo vadovus.

Pirmieji pasirodė Suvalkijos atstovai. LNRS narė Teresėlė Varnagirienė suvalkietiškai pristatė savo kūrybos eiliuotą muzikinį montažą ,,Mes kaimynai nuo Marijampolės ,,Pakirkšnių“ kaimo“.

Suvalkiečių stalo dalyviai, pasipuošę tam kraštui būdingais tautiniais rūbais , su humoristine gaidele mus mokino ,,kaip reikia viską taupyti“, ,,kur dėti sutaupytas pinigus“, ,,kaip nulėkti į užsienį“. Regėjome humoristinį vaizdelį, kaip bėgantys metai pakeičia po daugelį metų susitikusius buvusius įsimylėjėlius...Skambėjo tarmiškais žodžiais dainos ,,Kaimynai“parodijos pagal Jungėnų kaimo kapelos melodiją ,,Vėl gegužės žiedai“ bei pagal melodiją ,,Suvalkijos berniokas“. Smagus ir žaismingas suvalkiečių pasirodymas suteikė daug linksmumo. Juk pajuokavimai – tai kūrybiškų sielų kibirkštėlės.

Po to pasirodė dainingosios Dzūkijos atstovai. Muzikos pedagogas, LNRS narys, chorvedys Pranas Jurkonis sėdo prie fortepijono ir dzūkų tarme uždainavo ,,Oi žiba, žiba žiburėlis“, ,,Trys dienas, trys naktis“. Maestro dar išdalino dainų žodžius ir visi drauge dainavome dzūkų tarme: ..Puca šaurus vėjas/ iž visū šal'ū...“ Rašytoja Monika Kvietkauskaitė-Kačinskienė skaitė tarmiškai eiles ,,Dzūkų grybai“ bei uždainavo ,,Aš mergaitė buvau iš Dzūkijos kraštų“. Buvo labai įdomu, kai popietės dalyviams reikėjo atspėti tarmiškas dzūkų žodžių reikšmes. Savaip gražus buvo dzūkų pasirodymas, padabintas dainomis – lyg ramiai alsuojantis pavasaris, kuris dar miega medžių pumpuruose...

Kaip pamažu aplink pavasarėja... Virš bundančio marių vandens skrenda paukščiai, debesys plaukia...

Savo pasirodymo popietėje pagaliau istoriškai garsios Žemaitijos atstovai sulaukia. Kanklininkė Gražina Večerskienė, skambindama kanklėmis, pristato Kauno Žemaičių draugijos narius su programa „ Kauno Žemaite“. Popietės dalyviams reikėjo atspėti tarmiškas žemaitiškas žodžių reikšmes, mįsles... Aldona Bružienė papasakojo apie ,,bėdas“... Salė leipėjo juokais... Šventės dalyvė – LNRS narė, rašytoja, gydytoja profesorė Jūratė Jankauskienė prisijungė prie žemaičių kolektyvo ir kartu sudainavo žemaičių tarme linksmą dainą ,,Ko klykė pempė ant dirvono“.

Sakoma, kad „protas – tai duona, kuri pasotina, o juokai – tai prieskoniai, žadinantys apetitą“.

Eglių mėlynomis viršūnėmis nuplaukė debesys ir pasuko į Aukštaitiją... Atskrieja melodija...

Skambant pažįstamai kupiškėnų dainai ,,O Jūs, susiedai, mieli susiedėliai“ raiškiojo žodžio puoselėtoja, įvairių renginių vedėja ir skaitovė Zita Klibavičienė pristatė aukštaičius. Mokytoja lituanistė, poetė Alvyra Sventickienė, atvykusi iš Veiverių, sodria aukštaičių tarme ( Utenos raj. Daugailiai) pasakojo ,,Kaip atsiranda vėjas“, išgirdome sakmę ,,Dangaus akmenys“. Rašytoja LNRS narė Aldona Jankauskienė mus nukelia į Panevėžio kraštą, Jotainius: pasakoja istorijas apie „Čerauninkus“, aukštaičių tarme skamba ,,Jotainių močiutės eilėraštis“. Poetė, rašytoja, KRA ,,Kauno branduma“ vicepirmininkė Virginija Ruškienė dalyviams uždavė įminti mįsles. Įdomu tai, kad skaitomos ir įmenamos mįslės labai senos :1947 metų iš Rokiškio, 1945 metų – Kupiškio, 1949 metų – Utenos miestų. Poetė KRA „Kauno Branduma“narė Genovaitė Martilionienė supažindina su Rokiškio krašto tarme: skaito eilėraštį ,,Bezdams sužydėjus“, linksmina anekdotais – ,,Bastilijos paėmimas“, ,,Petriukas“. Poetė KRA „Kauno Branduma“narė Marija Varnauskienė aukštaičių tarme dalijasi vaikystės atsiminimais ...

Salė džiūgavo, kai Zita Klibavičienė, KRA „Kauno Branduma“narė, paklausė: ,,Kokie paukščiai atskrenda pavasarį? Kokio paukščio balsu norėtumėte čiulbėti?..“ Dar akimirka ir štai – prasidėjo. Nuotaikingas, toks pavasariškai linksmas, sklidinas juoko ir įvairiausių balsų garsų mėgdžiojimas!

P.S. „Juokas – tarsi saulė: jis išveja žiemą iš žmogaus širdies“. (V.Hugo)

Džiugią šventišką literatūrinę-edukacinę popietę „Pajuokaukime tarmiškai“ praturtino kauniečių tarmę atstovaujantys dalyviai. Asociacijos ,,Kauno senjorai“ pirmininkė Aldona Kazlauskienė pristatė ,,Miestiečių“ stalo atstovus, vokalinio ansamblio ,,Pinija“ (vad. Arvydas Paulauskas) dainininkus, pasidabinusius Retro stiliumi.

,,Visos tarmės gyvuoja Kaune, tad kauniečių tarmė – sudėtinė...“ – pasakė asociacijos ,,Kauno senjorai“ pirmininkė Aldona Kazlauskienė. Ir tai tiesa...

Ansamblis ,,Pinija“ uždainavo dainą ,,Laisvės Alėja“ (ž. A. Jankauskienės, muz. A. Paulausko), Danieliaus Dolskio dainą „Paskutinį sekmadienį“, dainą ,,Ugnelė“(ž. Pauliaus Širvio).

Kai ansamblio dainorėliai užtraukė dainas ,,Mes prie Nemuno užaugę“, ,,Žemyn upe“, jiems

pritarė visi popietės dalyviai ir žiūrovai. Ir plati džiaugsmo upė išsiliejo iš krantų...

Nuostabiai turiningas ir išradingas bei labai skanus nacionaliniais patiekalais buvo renginys.

Asociacijos ,,Kauno senjorai" valdybos narė Birutė Zeigienė dėkojo už nuostabiai gražią,

tarmiškų žodžių kolorito sklidiną literatūrinę-edukacinę popietę ir padovanojo regionų grupių vadovams gėlių.

KRA ,,Kauno branduma“ pirmininkas Vitas Petraitis ir vicepirmininkė Virginija Ruškienė regionų grupių organizatoriams bei Centro bibliotekos darbuotojai Irenai Valentukonienei įteikė Padėkos raštus.

,,Kauno Branduma“ pirmininkas V. Petraitis ir LNRS narė, šventės vedančioji T. Varnagirienė pakvietė visus pasivaišinti suvalkiečių, dzūkų, žemaičių, aukštaičių nacionaliniais patiekalais.

Už išsamų šito renginio faktų surinkimą ir pateikimą straipsniui dėkojame Birutei Zeigienei, asociacijos ,,Kauno senjorai" valdybos narei, artimai LNRS ir KRA „Kauno branduma“ bičiulei.


Lietuvos Nepriklausomų Rašytojų Sąjungos narė

KRA „Kauno branduma“ narė

Danutė Blėkienė

 

Additional information