SimeonaSaulėtą 2018 metų liepos mėn. 13 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centro biblioteka pakvietė kūrėjus, poezijos mylėtojus į dailininkės, poetės Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) narės Simeonos Baranauskaitės-Načajienės eilėraščių rinkinio BŪTIES VERSMĖJE sutiktuves.

Kaip visada su dideliu svetingumu visus maloniai pasitiko bibliotekos darbuotoja Irena Valentukonienė. Ji pabrėžė, kad Simeona ne tik rašytoja, bet ir 22 metus išdirbusi Kauno valstybiniame muzikiniame teatre dailininke-dekoracijų kūrėja. Ji apdovanota ne tik literatūriniais gabumais, bet ir kitomis meno rūšimis, ypač tapyba.

LNRS pirmininkė, poetė, gydytoja Dalia Milukaitė-Buragienė, kuri yra šios knygos redaktorė, supažindino su poetės Simeonos penktąja knyga – eilėraščių rinkiniu ,,Būties versmėje“. Džiugina tai, kad knyga papuošta pačios poetės iliustracijomis: tiek knygos viršelis bei devyni jų skyriai.

Renginio pradžioje visus labai pradžiugino mažosios dainorėlės Liepa ir Rugilė (muzikos vadovė Ieva), kurios šiemet baigė lopšelį-darželį „Volungėlė“. Jų atliktos dainelės: „Lietuva“, „Tėčiui“, „Laikrodukas“, „Saulė atsirito“ sušildė susirinkusiųjų širdis, o salėje netilo plojimai, šūksniai, tai – angelėliai! O dar labiau nustebino, kad mažosios dvynės Liepa ir Rugilė Vaitekūnaitės – LNRS narės poetės Vidos Bubnienės anūkės.

Renginio metu, prisimindami buvusį ilgametį LNRS pirmininką, rašytoją, redaktorių Vladą Buragą, pagerbėme tylos minute, o dainuojamosios poezijos atlikėja Jūratė Dailydėnienė atliko dainą jo žodžiais „Lietuvos pavasaris“. Kaip pažymėjo dainuojamosios poezijos atlikėja, – ,,poeto darbai neužmiršti, mes esame gyvi ne tik duona ir vandeniu, bet ir poezija. Eilėraščių posmai skamba visų mūsų širdyse“.

Kadangi Simeonos eilėraščių rinkinys susideda iš devynių skyrių, poetė skaitė eiles iš kiekvieno iš jų. Išgirdome eiles: ,,Nusišypsok, Lietuvi“, ,,Laisvieji akordai“, ,,Ačiū Kaunui“ – tai Lietuvai skirtas skyrius. Po eilėraščio Kaunui, nuskambėjo Jūratės Dailydėnienės daina ,,Pilėnų lopšinė“. Išgirdome eiles iš knygos skyrių: ,,Svaigioji jaunystė“, ,,Šildžiausi tavo šviesoje“, ,,Mano mielasis liūdesy“, „Prabudau, praregėjau“, ,,Ateitis Praeitis“, „Ieškojau šviesos“, ,,Apmąstymai“, „Poemos“.

Simeonos eilės apima visą spektrą temų: meilė Lietuvai, gamtos grožiui, Mylimajam, Motinai, netekties skausmui ir įvairių vizijų apsireiškimui... Jai rūpi pasaulio ateitis, dėkingumas Kūrėjui... Poetė eil. „Mūsų Lietuva“ gėrisi savo kraštu, „geria gegužio kvapų nektarą“ ir kviečia:

...Dėkokime Kūrėjui, kad turime

Žydintį ir vaisius subrandinantį

Amžiną savo prieglobstį –

Mūsų kraštą – L I E T U V Ą.

Su kokia gražia metafora, kilniu švelnumu ir meile poetė kreipiasi į Mamą eilėraštyje „Mamai“. Poetė jaučia, juk motulė neamžina:

Motule, prisėsk pailsėti, -

Jau vakaro saulė žemai...

Gyvenimas poetei yra pateikęs daug išbandymų – tiek sveikatos prasme, tiek Mylimojo netektimi. Kūrėjos iliustracijos – meniškos, žavingos, keliančios širdį link dangaus, jos su visais simboliais praturtina kūrėjos eiles. Eil. „Laikas grįžti“:

...Angelas švelniai mano ranką paėmė

Ir tarė:

- Gyvenime tu daug kentėjai ir vargai...

Tada aš iš erdvės gelmių

Kitą galingą balsą išgirdau:

- Tu dar nepasiruošus, kaip nenušveistas varis,

Todėl į žemę vėl laikas grįžti tau...

Sunkiomis minutėmis poetė per daug skubanti: eil. „Siena“:

...Jau sutemo,

Siela verkia pavargusi,

Ar įleisi mane pailsėt kiparisų pavėsy?

Amžinai, amžinai pailsėti...

Simeona Baranauskaitė-Načajienė pasitiki Kūrėju ir ateinančia Šviesa. Eil. „Ar tai pasaulio ateitis?“ ji pabrėžia:

...Po naujo Tvano išauš nauja vėl ateitis,

Pasaulio Sutvėrėjas atvers

Tyraširdžiams vartus, duris,

Į naują pasaulį ves,

Kur Meilė, Gėris mus valdys...

Poetė pasitiki amžina meile, kuri tęsiasi ne tik šioje žemėje, bet ir Amžinybėje. Netekus Mylimojo, poetę aplanko vizija:

...Snaigės krinta ir krinta,

Tik neverki, mieloji,

Tik mylėk ir tikėk –

Mes šviesiajam pasauly

Amžinai susitiksime.

Poetė klausia:

...Kur, mano Mielas, Tu esi,

Ar susitiksim ateity?

Erdvė sustingus nebyli –

Juodi šešėliai sminga man širdin.

Kūrėja jausdama gyvenimo trapumą pripažįsta:

Gyvenimas mano –

Tai deganti žvakė:

Pradžia – tai jaunystė,

Šviesi ir balta...

Kiekvieno mūsų ateitis nežinioje:

...Gražus mano kelias,

Pražydęs žiedais,

Bet kaip skverbtis į tolį?

Mes esame šiame pasaulyje, kad suprastume, kad savo kelyje kiekvienas žinotume, jog Dievas davė dar vieną galimybę. Poetė puikiai supranta, kad meilės niekada iki galo nenuspėsime ir iki širdies gelmių jos nepažinsime. O kartais nežinia pasireiškia gėriu.

Simeonos eiles skaitė ir kiti poetai. Tai – garbusis maestro, daugelio dainų autorius Pranas Jurkonis. Jis perskaitė eiles iš anksčiau poetės išleistų knygų bei savo kūrybos eilėraštį „Paskutinės gėlės“. Muzikas pabrėžė, kad Simeonos poezija muzikali, plačiaformatė. Jos kūryboje muzika, dailė ir poezija keliauja kartu.

Aktorius, poetas Algirdas Vieraitis dirbo muzikiniame teatre kartu su poete ir pažymėjo, kad „tai talentinga, daugiaplanė (piešianti, rašanti) kūrėja“, palinkėjo sėkmės kūryboje. Pedagogas, LNRS narys, rašytojas Leonas Balčiūnas savo prisiminimais pasidalijo ir šiltus žodžius poetei skyrė, įteikdamas savo romaną menininkei. Lietuvos žurnalistų draugijos narė, LNRS narė, poetė Saulutė Genovaitė Markauskaitė įteikė Tėvynės pažinimo draugijos knygą „Tautotyros metraštis“ 1-ąjį tomą. Ji ypač atkreipė dėmesį į Simeoną kaip į iškilią asmenybę, jos širdies gerumą ir sielos tyrumą bei palinkėjo dar daug prasmingų eilių. Nuskambėjo prisiminimai ir sveikinimo žodžiai poetei iš daugiametės šeimos gydytojos Nijolės Ladygienės ir nuoširdžiausios draugės, medicinos mokslų daktarės Vidos Bartkienės, prof., LNRS narės Jūratės Jankauskienės, poetų – Aldonos Širvinskienės, Teresėlės Varnagirienės, Vytauto Naraškevičiaus, Živilės Baltės – ir kitų plunksnos brolių...

O garbusis LNRS pirmininkės pavaduotojas, rašytojas Vytautas Šiaudytis pasidžiaugė, kad kartu su Dalia Buragiene išleistos knygos, skirtos Vladui Buragui, „Poezijos dainius“ viršelį ir puslapį, skirtą jo mamai, papuošė poetės Simeonos Baranauskaitės-Načajienės iliustracijos. Simeonos tapybos darbai: Vlado Burago portretas (2015 m.); portretas klierikui Karoliui Širvinskui (2017 m.); portretas gydytojai Adelei Šiaudytienei (Vytauto Šiaudyčio motinai) (2018 m.); šeimos portretas Vidai ir Vytautui Šiaudyčiams (Vida garsi neurologė) (2017 m.); „Gyvūnų viešbučio“ mylėtojams Juozo ir Ritos Radvilų šeimos portretas (2017 m.) ir daugelį kitų.

Atsakydama į klausimą Kodėl knygą pavadinote ,,Būties versmėje“?, poetė atsakė: Žmogaus jausmai gilūs kaip jūra, čia pakyla, čia nuslūgsta. Galbūt vyraujant toms jausmų audroms ir norisi kurti, pasakyti, išreikšti pasauliui sielos džiaugsmą ir skundą. Turbūt aukščiausia žmogaus jausmų išsiliejimo būsena yra muzika, menas, poezija – literatūra...

Tarp skaitomų eilių girdėjosi Jūratės gitaros stygų virpesys ir jos atliekamos dainos: „Žiedlapių lietus“, ,,Meilės miestas“ (eilės Dalios Milukaitės-Buragienės) ir eilė kitų.

Renginio metu poetė dovanojo susirinkusiems savo eilėraščių rinkinį ,,Būties versmėje“, kuriame ji atskleidė savo pamąstymus bei požiūrį apie gyvenimą nuo jaunystės iki šių dienų, apie žmogaus būties išlikimą žemėje, meilę pasauliui, kad jis išliktų ateities kartoms, meilę Viešpačiui...

Pasibaigus renginiui bendravome, dalijomės įspūdžiais, o poetai savo eilėmis. Labai džiugu, kad bibliotekoje dar kartelį galėjome pasidžiaugti mūsų mielos poetės, tautodailininkės, meno kūrėjos, Zanavykų dukros Ritos Mockeliūnienės nuostabių rankdarbių ir jos Lietuvos piliakalnių fotografijos paroda. Be to, čia pat fojė yra eksponuojama Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II-ųjų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Tautos istorijos taurė ant dabarties stalo“. Renginio dalyviai buvo sužavėti jaunųjų kūrėjų meniniais darbais.

Labai džiaugiamės pabuvoję širdžiai mielame renginyje. Mes kiekvienas esame skirtingi, bet kartu ir labai artimi. Mes galime pasisemti vieni iš kitų vidinės šviesos ir nepakartojamo tyro džiaugsmo.

Ačiū gerb. kūrėjai Simeonai Baranauskaitei-Načajienei už suteiktą sielos šventę. Ačiū LNRS pirmininkei Daliai Buragienei už kūrėjų subūrimą, o dainuojamosios poezijos atlikėjai Jūratei Dailydėnienei bei mažiesiems angeliukams Liepai ir Rugilei dėkingi esame, kad šventė pasipuošė muzikiniu rūbu.

Simeonai iš visos širdies linkime stiprybės ir Dangaus palaimos tolimesniame kūrybos kelyje.

KPKC bibliotekininkė Irena Valentukonienė ir poetė Saulutė Genovaitė Markauskaitė

 

 

 

Additional information