Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomenė visuomet išsiskyrė savo savitumu, besimokančios organizacijos kultūra ir puoselėjamomis vertybėmis. Skirtingus mokyklos istorijos laikotarpius jungia akademinių gebėjimų svarbos akcentavimas. Atliepiant vietos bendruomenės poreikius, kiekvienais metais mokykloje inicijuojamos ir įgyvendinamos iniciatyvos, skirtos ugdymo turiniui praturtinimui ir bendruomeninių vertybių puoselėjimui.

Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas istoriškai susietas su brolių Vileišių, kitų Lietuvių tautos raidai nusipelniusių asmenybių puoselėtomis vertybėmis, pasaulėžiūra. Daug dėmesio skiriama laisvės gynėjams – Titas Masiulis yra buvęs mokyklos mokinys. Kita pilietiškumo ugdymo kryptis – globalus pilietiškumas ir darnusis švietimas. Nuo 2011 metų mokykla dalyvauja globalaus švietimo įgyvendinimo projektuose. 2013 – 2015 metų laikotarpiu vykdytas projektas „Darnaus pasaulio kūrimo ambasadoriai“, bendradarbiaujant su VDU Jaunimo karjeros centru. Nuo 2015 metų pradedamas projektas „Globalusis švietimas ir visuomenės informavimas apie vystymąsi per jaunimo darbą“.

Pilietiškumo ugdymo tematiką papildo ir pratęsia socialinio ir emocinio ugdymo programos. Priešmokyklinio ugdymo programoje integruojama ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, pradinių klasių mokiniai įtraukiami į prevencinę ir intervencinę programą „Antras žingsnis“, o pagrindinio ugdymo programos 5 – 7 klasių mokiniai dalyvauja gyvenimo įgūdžių ugdymo programoje „Paauglystės kryžkelės“. 8 – 10 klasėse mokinius siekiama įtraukti į mokyklos savivaldą, mokiniai skatinami dalyvauti mokyklos bendruomenę telkiančioje savanoriškoje veikloje. Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programų dėka mokinių geranoriškumas, dėmesingumas vienas kitam, pagarba ir tolerancija tampa mokyklos kultūros bruožais.

Mokykla bendradarbiauja su Kauno arkivyskupijos kurija, Kauno Šv. Juozapo parapija bei įvairiomis organizacijomis, besirūpinančiomis sielovadine veikla. Religinių švenčių minėjimo tradicijos yra neatsiejama mokyklos kultūros, jos savitumo dalis. Katalikiškojo ugdymo tradicija mokykloje stiprina bendruomeniškumą, bendražmogiškųjų vertybių raišką.

Nuo 2013 metų mokyklos ugdymo turinio tobulinimo prioritetu tapo Informacinių ir komunikacinių technologijų plėtojimas ir integravimas į dalykų mokymą pagrindinio ugdymo programoje. 2013 – 2015 metų laikotarpiu mokykla dalyvavo tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su IKT panaudojimui mokymui: „Kūrybiškų klasių laboratorijos“, „EU Classroom ePortfolios“ bei „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka)“. Nuo 2013 metų mokyklos mokytojai dalyvauja UAB „Microsoft Lietuva“ inicijuotoje programoje „Inovatyvi mokykla“. Programos tikslas – pritaikyti informacines technologijas efektyviam mokymui ir mokymuisi. Keturiose klasėse mokymo procese naudojami planšetiniai kompiuteriai, taikant individualizavimo metodiką, kai kiekvienas mokinys pamokoje užduotis atlieka naudodamas planšetinį kompiuterį. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais mokykloje išbandomi mokymo tobulinimo sprendimai, apimantys išmaniąsias technologijas bei programinę įrangą. IKT integravimas ne tik stiprina mokinių įsitraukimą ir motyvaciją mokytis, bet ir įgalina efektyviam kitų XXI a. kompetencijų ugdymui: kritinio mąstymo, bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybingumo. Sukaupta patirtimi mokytojai dalinasi su miesto ir šalies pedagogais. 2015 m. pavasarį mokyklos mokytojai buvo pakviesti į pasaulinį mokytojų – Microsoft technologijų ekspertų forumą, kuris vyko Jungtinėse Amerikos valstijose. Nuo 2015 m. mokyklai suteiktas Asocijuotos Microsoft mokyklos statusas. IKT srities novacijų dėka gerėja mokinių mokymosi pasiekimai, kartu ir tėvų pasitenkinimas mokyklos veikla. Mokytojai taiko IKT, nuolat atranda naujus mokymo būdus bei įrankius ugdymo tikslams pasiekti. Bendradarbiaujančių ir besimokančių mokytojų tinklas sudaro mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, kultūros pagrindą.

Nuo 2014 m. mokykla pradėjo įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Sukurtos edukacinės aplinkos bei įgyvendinamas ugdymo turinys taip pat orientuotas į mokinių kompetencijų ugdymą. Ugdomųjų veiklų metu skatinamas vaiko savarankiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, padedama atskleisti individualius talentus, išsiugdyti gebėjimus, palengvinančius tolimesnį mokymąsi. Mokykloje kuriama dinamiška, informatyvi, ugdanti bei saugi ugdymo aplinka patinka vaikams bei tenkina tėvų poreikius. Užtikrinamas ugdymo tęstinumas nuo 3 iki 16 metų. Skatinamas skirtingo amžiaus mokinių bendravimas, rūpinimasis, pagalba vieni kitiems prisideda prie bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimo mokyklos bendruomenėje. Ugdoma tolerancija, geranoriškumas ir paslaugumas kuriant saugią mokyklą kiekvienam mokiniui.

Nuo 2015 m., bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru, mokykla prisijungė prie į STEAM (gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų) ugdymą orientuotų mokyklų tinklo. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais stiprinamas gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų ugdymas, daugiau laiko skiriant laboratoriniams ir praktiniams darbams, tiriamajai veiklai, integruotiems mokslo projektams, padedantiems suprasti mokslo žinių svarbą ir integruoti akademines žinias sprendžiant realias kasdienes problemas. 2015 m. pavasarį mokyklos mokytojai lankėsi stažuotėse Vokietijoje ir Olandijoje, kurių metu susipažino su į STEAM orientuoto ugdymo įgyvendinimu ir perėmė minėtų šalių patirtį. Į STEAM orientuoto ugdymo įgyvendinimas mokykloje papildė IKT srities novacijas ir įtakojo inovacijų kultūros formavimąsi mokykloje. Mokykla tapo Aleksandro Stulginskio universiteto partnere, plėtojamas bendradarbiavimas su Kauno informacinių technologijų mokykla. Plėtojant partnerystes su mokymosi įstaigomis siekiama užtikrinti žinių trikampio (mokykla – moksliniai tyrimai – novatoriškumas) veiksmingumą. STEAM ugdymas prisideda prie inovacijų kultūros formavimo mokykloje, skatina mokytojų kompetencijų plėtojimą ir sudaro prielaidas mokinių XXI a. kompetencijų ugdymui.

   Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje – daugiafunkcio centro direktorė dr. Dalia Lapėnienė

Additional information