...Aidėkit, aidėkite Kauno varpai

Ir gauskit virš miesto plačiai

... Sklandykit, sklandykit sparnuoti, laisvi

Per amžius gimtoje šaly...

Šia nuostabia šviesios atminties Alvydo Ratkevičiaus sukurta daina, atidaryta jubiliato Vytauto Naraškevičiaus šventės popietė. Balandžio 17 d., kai prieš pusvalandį krito sniego gniūžtės iš dangaus, rodės, visur sutemo, nušvito saulė, pasitinkant gerbiamo Vytauto Naraškevičiaus 85-ąjį gimtadienį Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Rinkosi bičiuliai ir draugai prisiliesti prie šio didžio Mokytojo, poeto, kūrėjo ir kompozitoriaus dvasios talento.

Vytautas Naraškevičius – eseistas, muzikos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys – gimė 1930 m. balandžio 17 d. Ukmergėje.

1949 m. Vytautas baigė mokslus Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje. Besimokydamas paskutinėje klasėje, suorganizavo du berniukų vokalinius ansamblius. Baigė Klaipėdos mokytojų institutą, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą ir Klaipėdos aukštesniąją muzikos mokyklą. Dirbo Plungėje, Tauragėje, vėliau persikėlė į Kauną.

V. Naraškevičius išleido eilėraščių rinkinį „Vienakryptis“. Kiti svarbiausi kūriniai: sonetų rinkinys „Rūpestis“, eiliuota esė „Kosmoso Kolumbas“, „Trys preliudai M.K. Čiurlioniui“, eilėraščių knyga „Žalgirio vėliavos“, „Gimtinės dainos“ 4 dalys fortepijonui, lyrinis epas „Žalioji rūtelė“, poezijos rinkinys „Minčių planeta“. Išleido 51 sukankliuotą sutartinę.

Šventės sveikinimo žodį tarė Centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė. Ji pasidžiaugė gerbiamo jubiliato asmenybe, visą gyvenimą siekiančia tobulumo, gėrio, patriotiškumo ir visų svarbiausių savybių perdavimu ateities kartoms. Perdavė direktorės Rasos Bortkevičienės sveikinimą, palinkėdama sveikatos ir ilgų gyvenimo metų.

LNRS pirmininkas Vladas Buragas supažindino su biografija iš auksinės knygos,supažindino su kūrėjo Vytauto Naraškevičiaus muzika, esė bei suteiktais apdovanojimais. Vytauto knyga „Vienakryptis“ – tai sonetas, kai suartėja poezija ir filosofija. Tai tikėjimo, dvasios, dangaus sąvokos einant link Dievo.

Pranas Jurkonis – 20 metų „Nemuno“ ansamblio vadovas bei 8 metus vadovavęs „Perkūno“ chorui, pabrėžė, kad muzikų darbas yra nepaprastai sunkus. Jaunimas daugiau mėgsta šokti nei dainuoti. Šis kompozitorius kūrė ir epus, vienas iš jų – „Žalioji rūtelė“. Muzikas dar pabrėžė, kad Sąjūdžio laikais garbusis jubiliatas visada dalyvavo visuose mitinguose.

Renginyje dalyvavo dukros Dalia ir Violeta bei anūkas Gediminas. V. Buragas paprašė jubiliato dukrų atsakyti į klausimą:

– Ką reiškia namuose turėti tėtį Mokytoją?

Mūsų tėtis energingas, nerimąstingas, – pasakojo dukra Dalia. Ji taip pat pasidalijo mintimis apie tam tikrus epizodus, surištus su vaikyste, kuri prabėgo gimtojoje jo tėviškėje – Ukmergėje.

Jubiliatui labai svarbus yra artojas. Kaip pats poetas ir muzikas išsireiškė, patys geriausi žodžiai kukliausiam, geriausiam, labiausiai skriaudžiamam, t.y. artojui. Jo garbei jubiliatas yra sukūręs 800 eilių. Tad gali džiaugtis viso pasaulio valstietija!

Gimtajame mieste Ukmergėje, pačiame centre, yra Laisvės paminklas, pastatytas tais pačiais metais, kai gimė Vytautas Naraškevičius. Ukmergės rajono literatų vadovė Leonora Jankeliūnienė pasidžiaugė, kad Ukmergės kraštas išaugino tokį darbštų, talentingą žmogų visai Lietuvai. „Mums reikia visiems mokytis kruopštumo, darbštumo, intelektualumo. Tai pavyzdys, kaip reikia nugyventi gyvenimą. Kol Lietuva turės tokių idealų kaip garbusis jubiliatas – Ji išliks. Ačiū, kad esate, skleidžiate šviesą! – palinkėjo sveikatos, ištvermės L Jankeliūnienė.

Garbus poetas ir kompozitorius įsimylėjęs ir Kauną.

Kauno miestas yra Meilės miestas. O kodėl? Tarp Neries ir Nemuno miesto dalis Aleksote yra pavadinta Mildos miestu. Kaunas – amžinai didingas ir jaunas!

Poetas, daktaras Juozas Mickevičius prisilietė prie knygos „Minčių planeta“ bei palinkėjo ąžuolo sveikatos bei švyturio šviesos.

Daktaras Vytautas Šiaudytis, prisilietęs prie garbiojo jubiliato kūrybos, kalbėjo:

Mintis tai yra pradžia ir pagrindas. Nuo minties, žmogaus sielos gelmių link Dievo, jausmų ir filosofijos įžvalgų... Laimė, kad darbai išliktų ilgai ir amžinai.

V.Naraškevičius pabrėžė, kad žmogus yra dvasia, o ji – amžina. Ji nemirtinga, laisva, kūrybinga ir neleista dvasios okupuoti.

Jubiliatas priminė apie lietuvišką trispalvę vėliavą: ji kiekvieną kartą suplevėsavusi mums primena svarbiausius gyvenimo aspektus. Tai tikėjimas, viltis ir meilė. Lietuvos vėliava turi dar ir kitus simbolius – tai kelių ženklai. Juk dega geltonai, žaliai, raudonai... Lietuvos vėliava yra šventa ir turi būti ypač gerbtina.

Gražias mintis toliau skaidrino Onos Delonienės vadovaujamas ansamblis „Smaragdas“ bei Teresėlės Varnagirienės-Pievų Smilgos ansamblis „Sūduva“. Sveikino nuo Sąjūdžio, Moterų lygos, Politinių kalinių-tremtinių bei Neįgaliųjų sąjungų.

Po iškilmingos jubiliato pagerbimo šventės kavinukėje liejosi poetų eilėraščių posmai bei ansamblių ir kitų garsių muzikų solo dainos. Jubiliatas taip pat padainavo ne vieną kūrinį... Ilgiausių metų sudainuota skambia daina šventė baigėsi. Kiekvienas išsinešėme iš šios šventės pačius prasmingiausius ir šilčiausius jausmus.

Te Dievas iš dangaus palaimina šį Didį žmogų, kad jis dar ilgus metus galėtų kurti, dainuoti bei šviesą nešti kitiems!

2015 m. balandžio 17 d.

Saulutė-Genovaitė Markauskaitė

 

Additional information