Į Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bilioteką susirinkome pakviesti Tėvynės pažinimo draugijos, Lietuvių nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės ir Lietuvos žurnalistų draugijos narės Saulutės-Genovaitės Markauskaitės. Kauniečiams buvo pristatyta monografija „Krekenava laiko tėkmėje“.

Poetės kūrybinėje kraitėje penki poezijos rinkiniai. Jos eilėraščiai buvo spausdinami almanachuose „Tėviškės vyturiai“, „Lietuvos deimančiukai“, „Tautotyros metraštis“. Įvairūs publicistiniai straipsniai publikuojami periodiniuose leidiniuose „Statyba“, „XXI amžius“, „Lietuvos aidas“, „Gintaro gimtinė“ ir kt.

Renginio vedėjas – monografijos „Krekenava laiko tėkmėje“ vyriausiasis redaktorius poetas Robertas Keturakis akcentavo, kad, visų pirma, knyga skiriama Krekenavos miestelio 605 metų sukakčiai, stebuklingojo Švč. Dievo Motinos su Kūdikėliu paveikslo 605 metų sukakčiai, pirmosios Krekenavos bažnyčios 595 metų sukakčiai, anticarinio 1863 m. sukilimo ir kankinio Antano Mackevičiaus žūties 150 metų sukakčiai, Mykolo Antanaičio statytos Orelių mokyklos 80 metų sukakčiai atminti.

Tai šio krašto istorinė, etnografinė medžiaga, kruopštus kelerių metų kūrybinis darbas, pasitelkiant į pagalbą kraštiečius: mokslininkus, pedagogus, dvasininkus, supažindinama su miestelio ir bažnyčios istorija, Krekenavai, Lietuvai ir pasauliui nusipelniusiais žmonėmis. Čia ir Maironis, Vincas Svirskis, Antanas Mackevičius... Nuoširdžiai ir jautriai nupasakojami žmonių likimai, prisimenami išnykę kaimai, istoriniai įvykiai. 744 knygos puslapiuose sutalpinti 100 autorių prisiminimai, apie 500 nuotraukų ir kitų iliustracijų. Poetė straipsnius apipynė savo ir kitų autorių eilėmis, nuotykiais.

„Prie šios knygos dirbau tik su giedra nuotaika, gal dėl to joje ir pasiliko švari, tyra erdvė, pripildyta gėrio ir šviesos“ – kalbėjo poetė.

Mintimis apie Saulutę Markauskaitę, jos kūrybinį kelią ir knygos „Krekenava laiko tėkmėje“ kūrimo istoriją dalijosi ir sveikinimo žodžius tarė Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro direktorius Valdas Kubilius, leidybos direktorius Jonas Jaučkonis, Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkė Gražina Petrošienė, LŽD Kauno skyriaus pirmininkas Aurelijus Naruševičius, docentė daktarė Genovaitė Incienė, soc. mokslų daktaras Juozas Šalčius, LNRS nariai Zenė Sadauskaitė, Juozas Mickevičius, Teresėlė Varnagirienė, Kauno keliautojų kultūros klubo „Atžalynas“ atstovai ir kiti. Į susitikimą atvyko ir krekenaviečių, kurie šiuo metu jau negyvena Krekenavoje.

Saulutė-Genovaitė Markauskaitė paskaitė Vandos Antanaitytės-Rimkevičienės pasakojimą „Raudonas kaklaraištis“, o poetas Robertas Keturakis Jadvygos Nebilevičiūtės papasakotą nuotykį „Iš Tobolsko kaimo nutikimo“ apie arkliavagį.

Pianino ir smuiko melodijomis susirinkusiuosius džiugino Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos abiturientės Kristina Anusevičiūtė ir Saulė Berezinaitė.

Autorė padėkojo susirinkusiems klausytojams ir visiems prisilietusiems prie šios knygos atsiradimo.

Additional information