Kauno VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“  darbuotojai toliau  dalyvauja projekto „Viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialinės, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) bendrosios kultūros ir profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų ugdymas“ mokymuose, tobulindami kompetencijas, būtinas profesinei veiklai. Lanko III modulio „Bendravimo gimtąja  (lietuvių) kalba kompetencijos tobulinimas“ mokymus, kuriuos veda lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Birutė Leonė Kuklierienė.

Mokymų metu tobulinama dalyvių kompetencija tinkamai ir taisyklingai vartoti gimtosios (lietuvių) kalbos žodyną, gramatinę rašto kultūrą, žodinę kalbą, dirbant su klientais. Taip pat tobulinamas dalyvių sugebėjimas žodžiu ir raštu reikšti ir aiškinti sąvokas, mintis, dėstyti faktus, bendrauti kalbine prasme tinkamu būdu su klientais,  kolegomis ir kt.  Dalyviai susipažins su kalbos normų nustatymu ir pagrindimu; leksikos normomis; žodžių darybos normomis ir klaidomis; gramatikos (morfologijos ir sintaksės) normomis ir dažnesniais jų pažeidimais; dalykiniu, protokoliniu kalbėjimo stiliumi ir tarnybiniu etiketu. Kauno VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“  darbuotojai įgis/patobulins  taisyklingos kalbos vartojimo kompetenciją, valstybinės kalbos vartojimo įgūdžius profesinėje veikloje (taisyklingai reikšti savo mintis), dalykinės komunikacijos kompetenciją.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras laimėjo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 2017 metais konkursą ir gavo finansavimą projektui „Viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialinės, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) bendrosios kultūros ir profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų ugdymas“. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis, veiklos vyksta 2017 m. spalio – gruodžio mėn.

2017 m. paskelbtame Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursui pateikta 11 savivaldybių paraiškų, 125 – programų konkurso paraiškos. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sudarytos komisijos sprendimu finansavimas skirtas 42 pareiškėjams programų vykdymui ir 11 savivaldybių paraiškų. Finansavimą gavusių institucijų tarpe yra 5 profesinio rengimo centrai, 2 darbo rinkos mokymo centrai, 6 kolegijos, 3 asociacijos, 5 uždarosios akcinės bendrovės, 8 viešosios įstaigos, 5 švietimo centrai, 3 trečiojo amžiaus universitetai, 5 mokymo centrai, konsultavimo centrai, mokyklos ir kt.

Additional information