Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas 2017 metams, orientuotas į švietimo prioritetus ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą:

 • Mokinių pasiekimų ugdyme ir pagalbos mokiniui tobulinimas.
 • Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas:
  Individualių mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant ugdymo rezultatų;
  Mokinio asmeninė ir akademinė pažanga: įsivertinimas ir vertinimas motyvacijai;
  Mokyklos kultūros kūrimas kiekvieno mokinio pažangai.
 • Duomenų panaudojimas ugdymo kokybei:
  Tarptautinių tyrimų duomenų ir nacionalinių vertinimų, testų duomenų panaudojimas pamokos kokybei;
  Mokyklos vidaus įsivertinimas ir jo duomenų panaudojimas veiklos planavimui ir tobulinimui;
  Pamokos kokybės rodikliai.
 • Pedagogų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
  Profesinio pedagogų skaitmeninio raštingumo ir IKT kompetencijų tobulinimas;
  Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas;
  Dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio nustatymas ir tęstinis kvalifikacijos tobulinimas.
 • Įsivertinimu ir duomenų analize grįstos vadybos gerinimas.
 • Smurto ir patyčių mažinimas švietimo įstaigose.
 • Emocinės ir socialinės aplinkos gerinimas mokykloje.
 • Ugdymo aplinkos gerinimas, šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas.
 • Neformaliojo ugdymo veiklos kokybės skatinimas.

Programų laukiame iki 2017 m. sausio mėn. 20 dienos.

PRIDEDAMA:  Kvalifikacijos tobulinimo programos forma.

Programas siųsti elektroniniu paštu Centro metodininkams pagal priklausančias veiklos sritis:

Eil. nr. Vardas, pavardė Priklausančios veiklos sritys Elektroninis paštas Telefonas
1. Audronė Antanavičienė Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 20 01 27
2. Ginta Augustauskaitė Bendrosios programos, neformalusis suaugusiųjų švietimas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 42 11
3. Alvydas Bakutis Menai, etninė kultūra, neformalusis švietimas, žmogaus sauga, technologijos. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 40 52
4. Vilija Barzdžiuvienė Vadyba. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 40 61
5. Leta Dubinskienė Kūno kultūra, atestaciniai renginiai (ŠMM ministro įsakymu patvirtintos programos), istorija. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 39 41
7. Violeta Kažemėkienė Informacinės technologijos. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 39 41
8. Valerija Segalovičienė Socialinis - prevencinis darbas, pedagoginė psichologija, specialusis ugdymas. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 20 01 27
9. Ilona Teresienė Gamtos mokslai, tikslieji mokslai, ekonomika, geografija. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 41 58
Zita Verbickienė Dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalbos. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 41 58

Additional information