Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (toliau – Centras) 2016 m. birželio mėn. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su AB Swedbank. Ši partnerystė padės įgyvendinti inovacijas verslumo ugdymo procese. Š. m. spalio mėn. startuos parengta kvalifikacijos tobulinimo programa pedagogams ir kitiems suaugusiesiems „Sumani visuomenė: iniciatyvios ir verslios asmenybės ugdymas“ (30 val.). Programa siekiama plėtoti suaugusiųjų verslumo gebėjimus, reikalingus asmenims kaip individams ir kaip visuomenės nariams savarankiškai gyventi ir pozityviai veikti savo, šeimos ir visuomenės labui. Stiprinami dalyvių gebėjimai, lemiantys sėkmingą veiklą konkurencinėje darbo rinkoje, stengiantis išlaikyti turimą darbo vietą. Programos metu diegiami inovatyvūs mokymo metodai ir būdai. Lektoriai – verslo novatoriai, jungtinė lektorių komanda.

Artimiausiu metu švietimo įstaigos bus kviečiamos dalyvauti ir mokinių konkurse „Aš – verslus novatorius“. Konkurso nuostatai atliepia pagrindinį novatoriško verslumo ugdymo tikslą – išugdyti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas idėjas ir jas realizuoti.

Centro ir AB Swedbank bendradarbiavimas ir partnerystė, efektyvi priemonė, tobulinanti pedagogų ir kitų suaugusiųjų kompetencijas, siekianti gerinti ugdymo(si) kokybę, mokinių pasiekimus ir jų asmeninę pažangą.

Additional information