Kauno A.Puškino gimnazija jau trejus metus rengia online seminarus su Europos valstybėmis (Bulgarija, Čekija, Estija, Suomija). Šių seminarų tikslas - susipažinti su kitų ES šalių švietimo ir ugdymo sistema, pasidalinti su Europos kolegomis savo gerąja patirtimi, pristatyti Lietuvos švietimo ir ugdymo sistemą, o seminarų rezultatas – mokytojų patobulinta bendrakultūrinė ir profesinė kompetencija, naujų bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas, kurios numato delegacijų mainus, konferencijų ir įvairių projektų rengimą ir t.t.

   2015 m. balandžio pabaigoje mūsų ir Helsinkio gimnazija vykdė seminarą tema „Geroji patirtis ir novacijos Helsinkio (Suomija) ir Kauno mokymo įstaigose (online)“.

   Šiuo seminaru siekėme supažindinti mūsų gimnazijos pedagogus bei mokinius su Suomijos švietimo sistema, kultūra, bendradarbiauti bei pasidalinti savo pedagogine patirtimi, plačiau susipažinti su Suomijos gerąja švietimo patirtimi ir jos pritaikymo galimybėmis mūsų gimnazijoje.

   Be to, norėjome atskleisti mūsų mokytojų švietimo ir ugdymo teorinius bei praktinius gebėjimus.

   Suomių kolegoms pristatėme Švietimo sistemą Lietuvoje, darbo metodiką su gabiais ir mokymo(si) sunkumų turinčiais mokiniais, įvairių dalykų dėstymo ypatumus, vertinimo sistemą, apžvelgėme motyvacijos gerinimo veiksnius bei lankomumo klausimus.

   Administracija ir mokytojai iš Helsinkio gimnazijos pristatė savo mokyklų ugdymo sistemą, kuri (tyrimų duomenimis) teikia kokybiškiausią švietimo paslaugą Europoje. Jų veikla grindžiama kokybės, atvirumo, teisingumo principais. Mokyklai suteikiama laisvė priimti sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo. Ugdymo planas rengiamas 10 metų, kurį mokykla savo nuožiūra ir remiantis mokslo metų rezultatais gali koreguoti. Ugdymo procesas diferencijuojamas pagal individualius mokinio poreikius, skatinama dirbti savarankiškai, mokiniui sistemingai teikiama pedagoginė ir įvairių specialistų pagalba, mokiniai skatinami vertinti vienas kitą. Suomijos mokyklose nėra audito vertinimo principo, už mokyklos veiklą atsako mokyklos bendruomenė. Mokyklos veikla vertinama keturiais aspektais:

1) klientai (mokiniai, tėvai);

2) procesai (mokymas, mokinių mikroklimatas.);

3) personalas ir lyderystė;

4) kokybė.

   Bendraudami online ir matydami vieni kitus Suomijos kolegos dalinosi savo patirtimi apie vertinimo sistemą, motyvaciją, diferenciaciją, mokymo individualizavimą ir kt., atsakė į klausimus, domėjosi mokyklų veikla.

   Seminare dalyvavo ne tik mūsų gimnazijos mokytojai, bet ir mokytojai iš kitų miesto ir Kauno rajono mokyklų, vaikų darželių. Jie aktyviai įsitraukė į pokalbį su Helsinkio gimnazijos kolegomis.

   Seminaro pabaigoje vyko diskusija tema „Švietimo sistema Lietuvoje“, „Švietimo sistema Suomijoje“, kurioje buvo išryškinti švietimo sistemų panašumai ir skirtumai, įgyta patirtis, kurią galėtume pritaikyti savo ugdymo procese.

   Ateityje mūsų gimnazija planuoja surengti „apskritąjį stalą“ su Amerikos Džordžijos valstijos Atlanto miesto gimnazija.

                   Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos direktorius Erikas Griškevičius

 

 

 

Additional information